SERSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Agresija, samoobrana i anticipatorna samoobrana

Prof. dr. sc. Maja Seršić


U radu se razmatraju međunarodnopravni koncepti samoobrane, oružanog napada (agresije) i anticipatorne samoobrane. Posebna pozornost posvećuje se definiciji oružanog napada (agresije) te se, uz relevantne međunarodnopravne dokumente, ispituju stajališta međunarodne sudske prakse te praksa država i organa UN. Analizira se dopustivost anticipatorne samoobrane prema običajnom pravu i ispituje utjecaj nove američke doktrine na postojeće međunarodno pravo.


Ključne riječi: agresija, samoobrana, anticipatorna samoobrana, slučaj Caroline, preventivni udar