HRVOJE MARKOVINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvoje Markovinović: “Prijenos poslovnog udjela – što jest, a što ne bi trebao biti"

“Prijenos poslovnog udjela – što jest, a što ne bi trebao biti”

Dr. sc. Hrvoje Markovinović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; hrvoje.markovinovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5376-3461

Sažetak
Od svih trgovačkih društava u poslovnoj praksi daleko je najviše društava s ograničenom odgovornošću. Poslovni udio često se nalazi u imovini subjekta, a kad je riječ o gospodarskim subjektima, nerijetko predstavlja čak i dio njihova strateškog imovinskog supstrata. U radu se razmatra prijenos poslovnog udjela. Analiziraju se važeća zakonska rješenja. Posebna pozornost posvećuje se pitanju forme ugovora o prijenosu i ulozi koju javni bilježnik ima prilikom prijenosa poslovnog udjela. Analizira se i rješenje koje se u pogledu prijenosa poslovnog udjela predlaže Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je upućen u javnu raspravu dana 20. listopada 2021. Upozorava se na nekonzistentnost i nedostatke predloženog rješenja kao i na i negativne posljedice koje će ono izazvati u praksi.

Ključne riječi: društvo s ograničenom odgovornošću, poslovni udio, prijenos poslovnog udjela, Zakon o trgovačkim društvima

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.06

Hrčak ID: 280132

URI: https://hrcak.srce.hr/280132

Stranice: 213-244

________________________________________________________________________________________________________

“Transfer of Shares – What It Is and What It Should Not Be”

 

Hrvoje Markovinović, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; hrvoje.markovinovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5376-3461

Summary
Of all commercial companies in business practice, a vast majority are established as limited liability companies. Shares in such company are often a part of the entity’s assets, and when it comes to economic entities, it often even represents a part of their strategic asset substrate. The paper elaborates on the transfer of shares. Existing legal rules are analysed, and special attention is given to the issue of the form of the transfer agreement and the role that the notary public has in the transfer of shares. The paper also analyses the newly proposed solution relating to the transfer of shares by the Draft proposal of the Act on Amendments to the Companies Act, which was released for public debate on the 20th October 2021. Following such analysis, the paper draws attention to the inconsistencies and shortcomings of the proposed solution, as well as to the negative consequences that it might cause in practice.

Keywords: limited liability company, share, transfer of shares, Companies Act

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.06

Hrčak ID: 280132

URI: https://hrcak.srce.hr/280132

Pages: 213-244