BROJ 3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nina Gumzej, Dražen Dragičević: Video Surveillance in the Workplace Under the Croatian...

Video Surveillance in the Workplace Under the Croatian Act on Implementation of the General Data Protection

 

Nina Gumzej ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; ngumzej@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7434-3538
 
Dražen Dragičević ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; drazen@pravo.hr; orcid.org/0000-0001-7364-8439
 

Summary
The authors critically evaluate the legislation and practice in Croatia on video surveillance in the workplace, focusing in particular on the recently adopted GDPR Implementation Act. This act prescribes rules on the processing of personal data through video surveillance systems, as well as its own maximum administrative fines for violations of some of those rules. Additionally to the new rules on video surveillance of work premises, the authors examine the new general rules on data processing by video surveillance and the related rules on administrative fines, as well as the earlier acts on which the GDPR Implementation Act relies. The goal of this research is to establish if the new rules provide the necessary clarity and legal certainty in relation to existing legislation and practice, as well as compatibility thereof with the GDPR. With the disclaimer that the analysis of the legal bases for processing workers’ personal data and of corresponding case law is excluded from the scope of this paper, the authors also briefly point to GDPR rules which the employers, human resources personnel and legal professionals ought to consider when assessing legal compliance of workplace video monitoring. Concluding critical remarks will also deliver de lege ferenda proposals towards amendment of certain examined rules of the GDPR Implementation Act so as to ensure greater legal clarity and legal certainty as well as consistency with the GDPR.

Keywords
Croatian Act on Implementation of the General Data Protection Regulation; General Data Protection Regulation; Video Surveillance; Personal Data; Workplace

Pages: 327-346

Hrčak ID: 222626

URI
https://hrcak.srce.hr/222626

_____________________________________________________________________________________________________

Videonadzor na radnom mjestu prema hrvatskom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Dr. sc. Nina Gumzej, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; ngumzej@pravo.hr;
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7434-3538
Dr. sc. Dražen Dragičević, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; drazen@pravo.hr;
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7364-8439
 

 

Sažetak
U radu autori kritički ocjenjuju zakonodavstvo i praksu u Republici Hrvatskoj o temi videonadzora na radnom mjestu, a posebno se usredotočuju na nedavno usvojen Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U tom se aktu, naime, utvrđuje više pravila o obradi osobnih podataka putem videonadzornih sustava te najviše upravne novčane kazne za slučaj kršenja pojedinih ondje navedenih pravila. 
Osim novih odredbi o videonadzoru radnih prostorija, u radu se detaljno ispituju nova opća pravila o obradi osobnih podataka putem videonadzora te povezane odredbe o upravnim novčanim kaznama, kao i raniji propisi na koje se ispitivane odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe oslanjaju. Cilj ovog istraživanja je ocjena uvodi li se novim pravilima potrebna jasnoća i pravna sigurnost u odnosu na postojeće zakonodavstvo i praksu te ocjena o njihovoj sukladnosti s odredbama same Opće uredbe o zaštiti podataka (uključujući onima o sankcijama). Autori također ukratko upozoravaju na pravila Opće uredbe o zaštiti podataka koja poslodavci, stručnjaci u području ljudskih resursa i pravni stručnjaci, trebaju razmatrati pri ocjeni pravne usklađenosti prakse videonadzora na radnom mjestu, uz napomenu da je iz opsega rada isključena analiza pravnih osnova za obradu osobnih podataka radnika i pripadajuća sudska i regulatorna praksa. 
Rezultati cjelokupnog istraživanja osnova su za zaključne kritičke primjedbe s de lege ferenda prijedlozima izmjena pojedinih analiziranih odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe kako bi se osigurala veća pravna jasnoća i pravna sigurnost te usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ključne riječi
hrvatski Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka; Opća uredba o zaštiti podataka; videonadzor;osobni podaci; radno mjesto

Stranice: 327-346

Hrčak ID: 222626

URI
https://hrcak.srce.hr/222626