SLAĐANA ARAS KRAMAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Slađana Aras Kramar: Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti?

Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti?

 

Dr. sc. Slađana Aras Kramar, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; saras@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8908-775X

 

Sažetak
Načelo usmenosti postavljeno je kao jedno od temeljnih načela hrvatskoga građanskog parničnog postupka. U osnovnim odredbama Zakona o parničnom postupku istaknuto je da sud odlučuje o tužbenom zahtjevu na temelju usmene, neposredne i javne rasprave. Načelo usmenosti te usmena rasprava u hrvatskome građanskom postupku rezultat su prihvaćanja rješenja Kleinova Zivilprozessordnung iz 1895. godine kojim se htjelo napraviti radikalan odmak od procedure koja je bila utemeljena na pismenom, rimsko-kanonskom postupku. Cilj je rada istražiti u kojoj se mjeri načelo usmenosti ostvaruje u hrvatskome građanskom parničnom postupku te u kojoj bi mjeri za taj postupak vrijedila maksima quod est in actis non est in mundo. To je u radu učinjeno analizom odredaba ZPP-a te sudske prakse. Na pitanje (tradicionalne) forme parničnih radnji – usmenosti i/ili pismenosti – međutim, novo svjetlo „baca“ korištenje suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama u građanskom postupku. Stoga je cilj rada i preispitati te raspraviti (tradicionalne) forme parničnih radnji u kontekstu modernih reformi građanskog postupka te korištenja suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u postupku. U analizi i raspravi uzimaju se u obzir i pojedina rješenja austrijskog te slovenskog zakona o parničnom postupku.

Ključne riječi
načelo usmenosti; načelo pismenosti; procesna forma; elektronifikacija postupka; dokaz u elektroničkom obliku

Projekti
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216255

URI
https://hrcak.srce.hr/216255

Stranice: 791-823

____________________________________________________________________________________________________

 

Discussion on Procedural (Re)Form: The Principle of Orality v. the Principle of Written Form

 

Slađana Aras Kramar, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; saras@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8908-775X

 

Summary
The principle of orality is one of the basic principles of the Croatian civil procedure. In the basic provisions of the Croatian Civil Procedure Act (CPA), it is emphasised that the court decides on the claim based on an oral, direct and public hearing. The principle of orality and the oral hearing in the Croatian civil procedure are the results of implementation of the solutions of the Klein’s Zivilprozessordnung from 1985, which aimed to make a radical shift from the procedure based on the written, Roman-canonical procedure.
The aim of the paper is to analyse the extent to which the principle of orality is implemented in the Croatian civil procedure, and to what extent the maxim quod est in actis non est in mundo is applied in this procedure. In the paper, this is done through an analysis of the provisions of the CPA and case law. The use of modern information and communication technologies in civil procedure, however, throws new light on the question of the choice of the (traditional) procedural form – the oral or written form. Hence, the aim of the paper is also to review and discuss the (traditional) procedural form in the context of modern procedural reforms and the use of modern information and communication technologies in civil procedure. In the analysis and the discussion, some solutions of the Austrian and Slovenian law on civil procedure are taken into account.

Keywords

principle of orality; principle of written form; procedural form; electronisation of procedure; electronic evidence

Project
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216255

URI
https://hrcak.srce.hr/216255

Pages: 791-823