MATEJA HELD:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Mateja Held: Neka važna pitanja uređenja i reformi upravnog sudovanja u europskim zemljama

Neka važna pitanja uređenja i reformi upravnog sudovanja u europskim zemljama

 

Dr. sc. Mateja Held, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mateja.held@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7713-7767

 

Sažetak
Odgovori na pitanja o organizaciji upravnih sudova te pitanja reforme ustrojstva i nadležnosti upravnih sudova zauzimaju važno mjesto u raspravama o racionalizaciji sustava upravnosudske kontrole nad upravom koja predstavlja mehanizam osiguranja zakonitog djelovanja uprave. U radu se analiziraju temelji, uređenje i reforme upravnosudske kontrole u nekoliko relevantnih poredbenih sustava – u Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj. Cilj je ovog rada iz analize poredbenih sustava doći do rješenja koja bi mogla unaprijediti hrvatski sustav koji, unatoč temeljitoj reformi s učincima koji su na snazi samo nekoliko godina, već pokazuje određene manjkavosti te ostavlja prostor određenim intervencijama zakonodavca.

Ključne riječi: upravnosudska kontrolareformaporedbeno pravo

Hrčak ID: 227079

URI: https://hrcak.srce.hr/227079

Stranice: 553 - 587

____________________________________________________________________________________________________

 

Some Important Issues Regarding the Organisation and Reforms of Judicial Review in European Countries

 

Mateja Held, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mateja.held@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7713-7767

 

Summary
Questions about the organization of administrative courts and the issue of reform of the organization and jurisdiction of administrative courts have an important place in the discussion about the rationalization of the system of judicial review of the administration’s work, which is a mechanism ensuring its lawful functioning. The paper analyzes the foundations, arrangements and reforms of judicial review in several relevant systems: France, Germany, Slovenia, Austria and Croatia. The aim of this paper is to find solutions that could improve the Croatian system which, in spite of thorough reforms whose effects have been in force for only a few years, already shows some deficiencies and leaves room for certain legislative interventions.

Key words: judicial reviewreformcomparative law

Hrčak ID: 227079

URI: https://hrcak.srce.hr/227079

Pages: 553 - 587