ŽELJKO KARAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Neujednačena sudska praksa u kaznenom postupku kao povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava

Doc. dr. sc. Željko Karas ; Visoka policijska škola u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Hrvatska

 

Inconsistent Case Law in Criminal Procedure as a Violation of the European Convention on Human Rights

Željko Karas ; Police College, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Croatia


Autor u radu analizira judikaturu Europskog suda za ljudska prava o utjecaju koji mogu ostvariti neujednačena sudska tumačenja u kaznenom postupku. Prema stajalištima ESLJP-a neujednačena tumačenja propisa mogu biti povreda pravičnosti postupka jer narušavaju pravnu sigurnost, povređuju načelo vladavine prava i mogu dovoditi do arbitrarnosti postupka, a osim toga mogu biti i povreda zakonitosti zahvata u okviru pojedinih konvencijskih odredbi. Ujednačenost sudskih tumačenja potrebna je neovisno o vrsti izvora prava u pojedinoj državi (presedanski ili statutarni oblik). Autor među odlukama pronađenim u istraživanju navodi dvije presude protiv Republike Hrvatske iz drugih grana prava (Vrbica iz 2010. i Brezovec iz 2011.) u kojima su utvrđene povrede konvencijskog prava zbog neujednačenog tumačenja propisa.

Ključne riječi
ujednačenost sudske prakse; Europski sud za ljudska prava; zakonitost