HRVOJE MARKOVINOVIĆ, IVAN TOT:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvoje Markovinović, Ivan Tot: Predugovorni odnosi u poslu neizravnog leasinga

Predugovorni odnosi u poslu neizravnog leasinga

 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; hrvoje.markovinovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5376-3461

Dr. sc. Ivan Tot, poslijedoktorand Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb; itot@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

 

Sažetak
U radu se analiziraju predugovorni odnosi koji nastaju među sudionicima posla neizravnog leasinga prilikom simultanog sklapanja ugovora o leasingu i ugovora o isporuci. U poslu neizravnog leasinga između dobavljača objekta leasinga, primatelja leasinga i davatelja leasinga zasniva se karakterističan trostrani odnos čija je specifičnost u tome da pojedinosti koje su u predugovornom stadiju dogovorili dobavljač i primatelj leasinga postaju dijelom sadržaja ugovora koji oni ne sklapaju među sobom: ugovora o leasingu između davatelja leasinga i primatelja leasinga te ugovora o isporuci objekta leasinga između dobavljača i davatelja leasinga. Iz te specifičnosti posla neizravnog leasinga proizlazi niz pitanja u vezi s predugovornom odgovornošću sudionika posla i njihovim međusobnim pravima i obvezama u i iz predugovornog stadija: može li se poslovni kontakt između primatelja leasinga i dobavljača smatrati pregovorima; postoji li vlastita predugovorna odgovornost dobavljača prema primatelju leasinga; može li se primatelja leasinga smatrati zastupnikom davatelja leasinga u pregovorima o sklapanju ugovora o isporuci; može li se dobavljača smatrati zastupnikom davatelja leasinga u pregovorima o sklapanju ugovora o leasingu; koje obveze pojašnjenja i obavještavanja terete pojedine od tih sudionika prema ostalim sudionicima posla. U radu se analiziraju poredbenopravna rješenja austrijskog i njemačkog prava i propituje njihova prihvatljivost u kontekstu hrvatskog prava.

Ključne riječi
leasing; neizravni leasing; predugovorna odgovornost; culpa in contrahendo; obveze pojašnjenja i obavještavanja

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/193108

Stranice: 903 - 934

________________________________________________________________________________________

 

Precontractual Relationships in Indirect Leasing Transactions

 

Hrvoje Markovinović, Ph. D., Professor, University of Zagreb, Faculty of Law, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; hrvoje.markovinovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5376-3461

Ivan Tot, Ph. D., Postdoctoral Researcher, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb; itot@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

 

Summary
The paper analyses the precontractual relationships that arise between the participants of an indirect leasing transaction when the leasing and the supply contracts are concluded simultaneously. In an indirect leasing transaction a distinctive triangular relationship is conceived between the supplier, the lessor and the lessee. A peculiar characteristic of this relationship is that the particulars agreed between the supplier and the lessee in the precontractual phase become part of the contracts not concluded between those parties: the leasing contract between the lessor and the lessee, and the supply contract between the supplier and the lessor. This characteristic of indirect leasing transactions raises several questions connected with the precontractual liability of the participants in the transaction and their mutual rights and obligations: Could the business contact between the lessee and the supplier be considered as precontractual negotiations? Is there a precontractual liability of the supplier to the lessee? Could the lessee be considered as an agent of the lessor in the precontractual negotiations on the conclusion of the supply contract? Could the supplier be considered as an agent of the lessor in the precontractual negotiations on the conclusion of the leasing contract? What duties to inform arise between the participants to an indirect leasing transaction? The paper discusses comparative legal solutions of Austrian and German law, and examines their acceptability in the context of Croatian law.

Keywords: leasing; indirect leasing; precontractual liability; culpa in contrahendo; duties to inform

Full text: https://hrcak.srce.hr/193108

Pages: 903 - 934