IVICA KINDER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Primjenjivost klauzule rebus sic stantibus na međunarodni ugovor o vojnoj bazi SAD-a u Guantanamu

Ivica Kinder

 

Sažetak
SAD i Kuba sklopili su 1903. godine međunarodni ugovor o zakupu zemljišta u svrhu uspostave američke vojne baze u Guantanamu, u svrhu logističke potpore američkom brodovlju i snagama u širem području Panamskog prokopa. Kasniji ugovor, potpisan 1934. godine, potvrdio je neprekidnost prijašnjeg zakupa sve dok se obje strane ne suglase o izmjeni ili prestanku međusobnog sporazuma. Kuba već dulje vrijeme želi ukinuti predmetnu vojnu bazu, dok SAD ničime ne pokazuje namjeru da je napusti. U prilog tezi o temeljnoj promjeni okolnosti kao mogućem načinu prestanka ugovora treba konstatirati da su odnosi Kube i SAD-a duboko poremećeni, da suvremeno vojno naoružanje i sredstva prijevoza bazu čine suvišnom kao međupostaju u zaštiti Panamskog prokopa te da u novije vrijeme baza u Guantanamu SAD-u služi i kao zatvor, odnosno centar za zadržavanje stranih državljana.

Ključne riječi
međunarodni ugovor; vojna baza; Guantanamo; clausula rebus sic stantibus; Kamp X-Ray

 

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139031