I. VULETIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Primjenjivost tradicionalnih kaznenopravnih koncepata na računalni kriminal

Doc. dr. sc. Igor Vuletić ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek, Hrvatska

 

The Applicability of Traditional Concepts of Substantive Criminal Law to Computer Crimes

Igor Vuletić ; Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia

 

U radu se raspravlja o primjenjivosti tradicionalnih instituta općeg dijela kaznenog prava na kaznena računalnog kriminala. Kontinuirani razvoj i napredak društva za sobom nosi i nove oblike kriminala. Jedan takav oblik je i računalni kriminal. Računalni kriminal usko je vezan uz računalnu tehnologiju i internet. Zbog globalne dostupnosti računalne tehnologije broj žrtava ovih kaznenih djela u konstantnom je porastu. Kako bi učinkovito mogli odgovoriti ovom novom izazovu, kazneni pravnici prisiljeni su educirati se u području informatičke tehnologije i interneta. Na zakonodavnom području nužno je da zakonske odredbe slijede suvremene međunarodne trendove i pružaju dovoljnu pravnu podlogu za borbu protiv ovog oblika kriminala. U tom kontekstu rad preispituje mogu li se klasični instituti općeg dijela, poput načela zakonitosti i zabrane analogije, nečinjenja, kažnjivosti pripremnih radnji i sl., jednostavno i bez dodatne prilagodbe primjenjivati na djela računalnog kriminala ili je u ovom području potrebno osuvremenjivanje. Autor analizira iznesene probleme na primjerima iz hrvatskog i poredbenog zakonodavstva i sudske prakse. Pritom autor daje prijedloge za poboljšanje određenih dijelova kaznenog zakonodavstva de lege ferenda.

Ključne riječi
računalni kriminal; pokušaj; nečinjenje; sudioništvo; neizravna namjera; analogija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195777