PROF. DR. SC. NIKOLETA RADIONOV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
STVARNA PRAVA NA ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

Pogled nakon reforme željezničkog sustava

 

 

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov                                                                                 .
 
U radu se cjelovito obrađuje tema stvarnih prava na željezničkoj infrastrukturi prije i nakon donošenja Zakona o željeznici 2003. godine. U prvom dijelu rada daje se prikaz pravno-ekonomskog konteksta u kojem je došlo do reforme željezničkog sustava i odvajanja svojstva upravitelja infrastrukture od operatera, kao i geneza pravnih izvora kojima je ova materija uređena od osamostaljenja RH do danas. U drugom dijelu rada detaljno se razrađuje pitanje stvarnopravnog uređenja željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu RH. Poseban značaj daje se pitanju određivanja imovine koja spada u željezničku infrastrukturu, kao i pitanjima stjecanja, upravljanja, raspolaganja i zaštite željezničke infrastrukture. U trećem dijelu razmatra se odnos stvarnih prava na željezničkoj infrastrukturi sa drugim stvarnim pravima na istom objektu.
 
Ključne riječi: željeznička infrastruktura, javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo, stvarna prava, koncesija, Zakon o željeznici, upravitelj infrastrukture, HŽ Infrastruktura, infrastrukturni pojas.
 
Puni tekst članka na