BROJ6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci:
 
Prof. dr. sc. Vilim Bouček: Međunarodni ugovori – izvori međunarodnog privatnog prava na području Europske unije
 
Prof. dr. sc. Marko Petrak: Error in substantia u klasičnom rimskom pravu
 
Doc. dr. sc. Ivana Grgurev, Petar Ceronja, mag. iur.: Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala –spolna diskriminacija?
 
Dr. sc. Maja Munivrana: Etničko čišćenje kao oblik genocida? Hrvatsko zakonodavstvo i praksa u svjetlu međunarodnih izvora
 
Dr. sc. Vanja Ivan Savić: Kaznena odgovornost pravnih osoba u sustavu opće teorije prava i razmatranje o alschulerovoj teoriji
 
Antun Bilić, dipl. iur.: Ugovor u korist trećega
 
Posebni prilog
Toma Galli, dipl. iur.: Kratka analiza savjetodavnog mišljenja međunarodnog suda o suglasnosti jednostrane izjave o proglašenju neovisnosti Kosova s međunarodnim pravom
           
 
Prikazi i osvrt:
 
Theodor Schilling: Internationaler Menschenrechtsschutz (mr. sc. Ivan Šprajc)
Objavljeni zbornici radova Hrvatsko-kanadskog akademskog društva (HKAD) (Daria Dubajić, mag. iur., Romea Manojlović, mag. iur.)
XI. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima (Iva Kuštrak, dipl. iur.)
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
 

Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof.,