PROF. DR. STRAUS JOSEPH:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Režim Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute – ETSI): načela, mjerodavno pravo te djelovanje ETSI-ja naspram danih izjava
Joseph Straus
Radi osiguranja unutarnjeg djelovanja, koje je osobito vaæno u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, Komisija EU-a u Zelenoj knjizi o normama iz 1988., među ostalim, preporučila je osnivanje Europske organizacije za normizaciju (European Standardization Organisation). Tijelo za standardizaciju trebalo bi pružiti standard u području
informacijskih i komunikacijskih tehnologija te bi trebalo biti privatno organizirano. Na temelju Komisijina prijedloga Europski institut za telekomunikacijske norme osnovan je prema francuskom pravu sa sjedištem u Sophiji Antipolis u Valbonnu, Francuska. Od osnutka 1988. u Statutima, Pravilima postupanja i Pravilima o politici vezanoj uz prava intelektualnog vlasništva isticano je kako normom (temeljnim patentom) može postati samo ona patentirana tehnologija čiji vlasnici su unaprijed obvezujuće i neopozivo izjavili da će licencirati patente označene kao norma svakome prema uvjetima FRAND (fair [pošteno], reasonable [razumno], non-discriminatory [nediskriminirajuće]). Pravni instrumenti ETSI-ja osiguravaju da u slučaju odbijanja davanja takve izjave predmetna patentirana tehnologija ne može postati normom.
U ovome radu objašnjava se pozadina nastajanja ETSI-ja te osnovna pravna načela koja su temelj izdavanja obvezujućih, neopozivih potvrda za licenciranje. Nadalje, analizira se učinak takvih potvrda u svjetlu francuskoga obveznog prava kao mjerodavnog. Nudi se detaljnija rasprava o nastanku i učincima pravnog instituta “stipulation pour autrui” prema francuskom pravu i o osnovnim načelima tumačenja u francuskom obveznom pravu. Na posljetku analiziraju se učinci “stipulation pour autrui” za uspješno sklapanje ugovora o licenciranju.
Ključne riječi
Europski institut za telekomunikacijske norme; pravo tržišnog natjecanja; potvrda o liceniranju; FRAND uvjeti
Puni tekst članka dostupan na
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137021