IVICA CRNIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Značenje orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda Republike Hrvatske za dosudu pravične novčane naknade neimovinske štete

Ivica Crnić

 

Sažetak
Hrvatski pravni poredak oštećeniku priznaje pravo na naknadu neimovinske štete. Pri tome se kao iznimno složeno pitanje pojavljuje objektivnost medicinskih, a zatim i pravnih kriterija prema kojima bi se ocjenjivalo postoji li uopće pravo oštećenika na takvu naknadu, a onda i u kojem novčanom iznosu. Autor u ovom radu prikazuje Orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete koje je prihvatio Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske u sjednici održanoj dana 29. studenoga 2002., te ocjenjuje mogućnost njihove primjene nakon što je 1. siječnja 2006. stupio na snagu novi ZOO-a, prema kojem je prihvaćena objektivna koncepcija neimovinske štete kao povrede prava osobnosti. U radu se razmatra i pitanje ujednačivanja medicinskih kriterija te ističe da je objektivnost, općeprihvaćenost i ujednačenost medicinske prakse pretpostavke za kvalitetnije i objektivnije suđenje.

Ključne riječi
neimovinska šteta; medicinski kriteriji; fizička bol; duševna bol; orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147396