ARSEN BAČIĆ, PETAR BAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Arsen Bačić, Petar Bačić: “O relevanciji

ustavnog naslijeđa SPQR-a i njegovom

značaju za suvremeni konstitucionalizam”

 

O relevanciji ustavnog naslijeđa SPQR-a i njegovom značaju za suvremeni konstitucionalizam

Dr. sc. Arsen Bačić, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb; professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; arsen.bacic@xnet.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6849-1107

Dr. sc. Petar Bačić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; petar.bacic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6991-8272

Sažetak
U tekstu se ističe značaj izučavanja povijesnog rimskog ustava, kao sastavnog dijela cjelovite analize izvora ideološkog aparata suvremene ustavnodemokratske države. Autori podsjećaju na metodološki naputak iz T. Mommsenovog Staatsrechta (1875., 2011.) prema kojem navedene studije nisu samo jedinstveni smjer prema razumijevanju SPQR konstitucionalizma i njegova legata, već i pristup koji omogućuje zaključak o rezultatima koji nisu temporalno i sadržajno ograničeni, niti su “toliko usko legalistični kako se najčešće misli”. Zahvaljujući izboru otvorenog i širokog pristupa moderne ustavnopravne analize kojoj je misao vodilja: ustav je kultura (P. Haberle), jača se kontinuitet i vitalnost novih spoznaja o starim temama – vlasti i slobodi, vlasništvu i vlasniku, bogatstvu i siromaštvu, klasnom i besklasnom društvu, kao i o drugim nepromjenjivim konstantama života ustavnog sustava suvremene države i društva.

Ključne riječi: SPQR , ustav , konstitucionalizam klasični i moderni , kriza suvremene ustavnosti

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.01  

Hrčak ID: 291994

URI: https://hrcak.srce.hr/291994  

Stranice: 1331-1356

________________________________________________________________________________________________________

On the Relevance of the Constitutional Legacy of SPQR and Its Significance for Contemporary Constitutionalism 

Arsen Bačić, Ph. D., Fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb; professor emeritus, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; arsen.bacic@xnet.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6849-1107

Petar Bačić, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; petar.bacic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6991-8272

Summary
The text emphasizes the need to study the historical Roman constitution, as an integral part of the comprehensive analysis of the sources of the ideological apparatus of the contemporary constitutional democratic state. The authors remind us of the methodological instruction from T. Mommsen’s Staatsrecht that the said studies are not only a unique direction towards understanding SPQR constitutionalism and its legate, but also constitute an approach that enables conclusions regarding results that are not temporally and substantively limited, nor are they – “so much as narrowly legalistic as it is often thought”. Thanks to the choice of an open and broad approach of modern constitutional legal analysis, which is guided by the thought: the constitution is culture (P. Haberle), the continuity and vitality of new knowledge about the old topics of government and freedom, property and owner, wealth and poverty, class and classless society is strengthened as unchanging constants of the constitutional system of the contemporary state and society.

Key words: SPQR , constitution , classical and modern constitutionalism , crisis of contemporary constitutionalism

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.01

Hrčak ID: 291994

URI: https://hrcak.srce.hr/291994

Pages: 1331-1356