HRVOJE ARBUTINA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ustavna i nadnacionalna ograničenja ovlaštenja na oporezivanje

Hrvoje Arbutina

 

Sažetak
U radu su analizirana ustavna i nadnacionalna ograničenja koja se odnose na oporezivanje u Republici Hrvatskoj. Samo se jedna oskudna ustavna odredba u Hrvatskoj izravno odnosi na porezni sustav i njome su regulirana samo načela jednakosti i pravednosti. Međutim, druge, općenitije i sa stajališta oporezivanja neizravnije odredbe Ustava, također su primjenjive na sustav oporezivanja – one su također, pokazalo se, bile iskoristive Ustavnom sudu kao temelj za odlučivanje u poreznim stvarima. Predmet su analize i tzv. mišljenja Ministarstva financija, koja se odnose na sustav oporezivanja. Druga ograničenja oporezivanja i smjernice za njegovu provedbu mogu biti pronađena u međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pretpristupni sporazum zaključen s Europskom unijom, regulira i neka fiskalna pitanja, s naglaskom na zabranu ili ograničenje nejednakog postupanja u tom području. Teorijski, on je primjenjiv izravno, a pravo Europske unije može biti primijenjeno kao sredstvo tumačenja i prije završetka postupka pridruživanja Hrvatske Uniji. Međutim, zbog prevladavajuće pravne kulture, teško je očekivati da će hrvatski sudovi primjenjivati europsko pravo, ili se tim pravom koristiti kao sredstvom tumačenja, prije završetka procesa pridruživanja Hrvatske Uniji. Druga skupina nadnacionalnih pravila, međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, također sadrži odredbe koje su po svojoj pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona, međutim u skladu s općim konceptom hrvatskog pravnog sustava (pa time i podsustava poreznog prava). Kad se radi o njegovu međunarodnom aspektu, do sada nije bilo suprotnosti između odredbi tih ugovora i normi tuzemnog prava.

Ključne riječi
ustavne odredbe; ustavna ograničenja; porez

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147339