MIRELA ŠARAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Raskid ugovora: usporednopravni pristup

Mirela Šarac

 

 

 

Sažetak
U članku se daje usporednopravni prikaz rješenja u Austrijskom građanskom zakoniku (ABGB) i Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske (ZOO RH) koja se odnose na raskid ugovora. Težište rada je na analizi rješenja o raskidu ugovora do kojeg dolazi zbog potpunog ili djelomičnog neispunjenja ugovornih obveza, sporazumom suugovaratelja, i jednostrano, voljom samo jedne strane. Posebna pozornost posvećena je analizi paragrafa 919., 920. i 1444. ABGB-a te članaka 360. – 368. ZOO-a RH.

Ključne riječi
rimsko pravo; ABGB; ZOO RH; neispunjenje ugovora; raskid ugovora

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171873