MARIANNA NOVOTNÁ, JOZEF ŠTEFANKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marianna Novotná, Jozef Štefanko: Conceptual Autonomy and Semantic Identity...

Conceptual Autonomy and Semantic Identity in EU Law: Balancing on the Edge of Prescription and Extinguishment of a Right

 

Doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, Trnava University, Kollárova 545/10, 917 01 Trnava, Slovakia; marianna.novotna@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7725-0102)

Mgr. Jozef Štefanko, Ph. D., LL. M., Assistant Professor, Faculty of Law, Trnava University, Kollárova 545/10, 917 01 Trnava, Slovakia; stefanko@stefanko.sk; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1168-9598

 

Summary

 

By examining the nature of the time limit for the right to compensation for damage caused by defective products (Article 11 of Directive 85/374/EEC – Product Liability Directive) in relation to the Slovak legal order (Act no. 294/1999 Coll. on Liability for defective products implementing the EU Directive), the authors address the question of the consequences of the conflict between the different language versions of the Directive. At the same time, they examine whether the semantic identity of the different linguistic expressions and the conceptual autonomy of a term of EU law do not allow for different legal consequences in different implementation environments.

 

Keywords: semantic identitymultilingualism of EU lawproduct liabilityprescriptionextinguishment of a right 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.02
Hrčak ID: 272423
URI: https://hrcak.srce.hr/272423 
Pages: 849-866

________________________________________________________________________________________________________

Konceptualna autonomija i semantički identitet u pravu EU-a: balansiranje na rubu između zastare i prestanka prava

 

Dr. sc. Marianna Novotná, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi, Kollárova 545/10, 917 01 Trnava, Slovačka; marianna.novotna@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7725-0102)

Dr. sc. Jozef Štefanko, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi, Kollárova 545/10, 917 01 Trnava, Slovačka; stefanko@stefanko.sk; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1168-9598

 

Sažetak

 

Ispitujući pravnu prirodu rokova za ostvarenje prava na naknadu štete prouzročene neispravnim proizvodom prema čl. 11. Direktive Vijeća od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (85/374/EEC) u odnosu prema slovačkom pravu (Act no. 294/1999 Coll. on Liability for defective products implementing the EU Directive), autori u radu obrađuju pitanje posljedica razlika među različitim jezičnim verzijama Direktive. Istodobno se postavlja pitanje dopuštaju li semantički identitet različitih jezičnih izraza i konceptualna autonomija pojmova unutar prava EU-a različite pravne posljedice u različitim implementacijskim okružjima.

 

Ključne riječi: semantički identitetvišejezičnost u pravu EU-aodgovornost za neispravan proizvodzastaraprestanak prava
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.02
Hrčak ID: 272423
URI: https://hrcak.srce.hr/272423 
Stranice: 849-866