MARIA VICTORIA PETIT LAVALL, ACHIM PUETZ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU PREMA UREDBI (EZ-A) BR. 1371/2007 I NJIHOVO OSTVARIVANJE U ŠPANJOLSKOJ: JE LI ŠPANJOLSKO UREĐENJE ŽELJEZNIČKOG SEKTORA USKLAĐENO S PRAVNOM STEČEVINOM EU-A?

 

Dr. sc. Maria Victoria Petit Lavall, profesorica, Institute for Transport Law (IDT), Universitat Jaume I, Avda. Vicent Sos Baynat, s/n, Castellon de la Plana, Španjolska; petit@uji.es

Dr. sc. Achim Puetz, predavač, Institute for Transport Law (IDT), Universitat Jaume I, Avda. Vicent Sos Baynat, s/n, Castellon de la Plana, Španjolska; putz@uji.es

 

RAIL PASSENGERS’ RIGHTS UNDER REGULATION (EC) NO 1371/2007 AND THEIR IMPLEMENTATION IN SPAIN: DOES THE SPANISH RAIL SECTOR REGULATION COMPLY WITH THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE?

 

Maria Victoria Petit Lavall, Ph. D., Professor, Institute for Transport Law (IDT), Universitat Jaume I, Avda. Vicent Sos Baynat, s/n, Castellon de la Plana, Spain; petit@uji.es

Achim Puetz, Ph. D., Lecturer, Institute for Transport Law (IDT), Universitat Jaume I, Avda. Vicent Sos Baynat, s/n, Castellon de la Plana, Spain; putz@uji.es

 

Uredba (EZ-a) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu sadržava osnovna pravila EU-a za zaštitu putnika u željezničkom prijevozu na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Slično kao i u zračnom (Uredba br. 2027/1997, kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom br. 889/2002) i morskom prijevozu (Uredba br. 392/2009), Uredba o željezničkom prijevozu u svojim člancima 4., 11. i 15. upućuje na Jedinstvena pravila za Ugovore o međunarodnom željezničkom prijevozu putnika (dodatak A Konvenciji COTIF iz 1999.). Međutim, ta Uredba uvodi i neka dodatna prava koja se ne uklapaju uvijek lako u okvir Pravila, posebno u pogledu odgovornosti prijevoznika u slučaju kašnjenja, propuštenih veza i otkazivanja.
Jedina presuda Europskog suda vezana uz taj problem (Predmet C-509/11, ÖBB-Personenverkehr) odnosi se samo na dio problema, odnosno na refundaciju cijene karte u slučaju kašnjenja. Nadalje, Uredba br. 1371/2007 ne zabranjuje uvođenje nacionalnih mjera za poboljšanje zaštite putnika, pa tako valja uzeti u obzir i nacionalno zakonodavstvo. U Španjolskoj je relevantno zakonodavstvo usvojeno 2004. te nije izmijenjeno nakon što je Uredba stupila na snagu, pa su tako neke njezine odredbe neusklađene s pravnom stečevinom EU-a.
U ovome ćemo izlaganju pokušati opisati točan sadržaj prava putnika prema Uredbi br. 1371/2007 i identificirati ona nacionalna pravila koja se više ne mogu primjenjivati jer nisu u skladu s pravom EU-a, pa ih stoga treba ukinuti.

Ključne riječi: željeznički prijevoz; acquis communautaire; regulacija željezničkog sektora u Španjolskoj; zaštita putnika