FRANE STANIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju od 1852. do 1

Frane Staničić

 

Sažetak
Iako je vlasništvo načelno nepovredivo i neograničeno, još od najranijih vremena prisutni su razni oblici njegova ograničavanja. Autor će u radu analizirati odredbe austrijskog Općeg građanskog zakonika koje dopuštaju ograničavanje prava vlasništva, kao i niz zakona koji su svoj temelj našli u njegovim odredbama. U radu će se analizirati izvlaštenje kao najteži oblik zadiranja u pravo vlasništva,
a čije je uređenje u ovom razdoblju bilo iznimno heterogeno. Zatim će se analizirati institut koji inače ne karakterizira prisilnost, ali koji se može, kada je to od javnog interesa, provoditi i prisilno – komasaciju. U trećem dijelu rada autor će analizirati razne legalne servitute koji su se pojavili u ovom razdoblju. Analiza javnopravnih ograničenja pokazat će da je, iako je načelno postojala ideja o nepovredivosti prava vlasništva, ono tijekom cijelog ovog razdoblja moglo biti ograničeno, pa i oduzeto, ako je to zahtijevao opći interes.

Ključne riječi
vlasništvo; ograničenja prava vlasništva; izvlaštenje; komasacija; legalni servituti

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171879