FIKRET KARČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Opšti građanski zakonik u Bosni i Hercegovini: kodifikacija kao sredstvo transformacije pravnog sist

Fikret Karčić 

 

Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da skicira najznačajnije obrise recepcije Opšteg građanskog zakonika (OGZ) u Bosni i Hercegovini. Kodifikacija se posmatra kao instrument pravne i društvene transformacije te se u tom teorijskom okviru prati recepcija OGZ-a. Razmatra se vrsta recepcije OGZ-a u Bosni i Hercegovini i utvrđuju njezine glavne karakteristike. Također se raspravlja važenje austro-ugarskog pravnog naslijeđa u pogledu recepcije OGZ-a u jugoslovenskom monarhističkom i socijalističkom periodu historije Bosne i Herecgovine.

Ključne riječi
OGZ; Bosna i Hercegovina; recepcija; transformacija pravnog sistema

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171862