ALEŠ GALIČ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ograničenje mogućnosti iznošenja novota i cilj građanskoga parničnog postupka

Aleš Galič 

 

 

Sažetak
Jugoslavenski Zakon o parničnom postupku nije sadržavao učinkovita sredstva za koncentraciju postupka i dobru sadržajnu pripremu glavne rasprave. Već prvi slovenski ZPP iz 1999. donio je u tom smislu određena poboljšanja, a novi koraci učinjeni su novelom ZPP-a (ZPP-D) iz 2008. godine. Stranka parničnog postupka treba doprinijeti ubrzanju postupka i postizanju cilja, sadržajno pravilne sudske odluke. Naglašeno je značenje stadija pripreme glavne rasprave. Uvodi se sustav vremenskih ograničenja iznošenja novota (prekluzija). Cilj toga procesnog instituta nije u tome da se sudu omogući da se jednostavno riješi obveze donošenja potpune meritorne presude. Primarni cilj prekluzija kao procesnih sankcija je prevencija. Ako stranke budu poštovale zahtjeve suda za pravovremenim iznošenjem novota, priprema glavne rasprave bit će bolja, a argumenti stranaka potpuniji i sistematičniji. Za postizanje cilja, sadržajne kvalitete sudske zaštite to može biti samo korisno.

Ključne riječi
parnični postupak; novote; prekluzija; pravo na saslušanje stranaka; načelo proporcionalnosti