ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora

Romana Matanovac Vučković

 

Sažetak
U radu se obrađuje uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora. Usporedbom nacionalnih pravila njemačkog, francuskog, hrvatskog i američkog prava kao i pravila autonomnog europskog prava te pravila madridskog sustava traži se odgovor na pitanje tko ima prednost u slučaju dvostrukog prijenosa istog žiga u slučaju kada prvi prijenos nije registriran te je li moguće stjecanje žiga u dobroj vjeri povjerenjem u registar. U tom kontekstu posebno se obrađuje pitanje je li registracija konstitutivna pretpostavka za prijenos žiga. Ističe se paralelizam učinaka različitih žigovnih registara na području iste države, ovisno o tome je li riječ o žigu stečenom na temelju nacionalne ili međunarodne prijave odnosno je li riječ o žigu Zajednice.

Ključne riječi
žig; prijenos žiga; registar žiga

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147387