ŽELJKA PRIMORAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Željka Primorac: Aktualna pravna pitanja obveze zračnih prijevoznika na prikupljanje i prijenos...

Aktualna pravna pitanja obveze zračnih prijevoznika na prikupljanje i prijenos podataka o putnicima u smislu najnovijih rješenja europske (hrvatske) pravne stečevine

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.07

 

Dr. sc. Željka Primorac, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split; zeljka.primorac@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9880-0369
 

Sažetak
Tematsku koncepciju rada čine pravna pitanja uloge i važnosti obveze zračnih prijevoznika na prikupljanje i prijenos podataka o putnicima (i o samom prijevozu) koji služe putnikovoj identifikaciji, a glede unaprjeđenja kontrole ulaska u EU. Predmetno istraživanje ujedno ima cilj izvršiti pravnu analizu pojedinih aspekata obveze zračnih prijevoznika u pogledu sustavnog prikupljanja i prenošenja brojnih osobnih podataka o putnicima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela. Analizirajući svrhu, doseg, kriterije i problematiku primjene postojećih pravnih rješenja na europskoj razini (Direktive 2004/82/EZ i Direktive (EU) 2016/681), autorica posebnu pozornost posvećuje razmatranju modaliteta implementacije rješenja europske pravne stečevine u hrvatski pravni poredak (Zakon o nadzoru državne granice iz 2013. godine i Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela iz 2018. godine). Jasno ističući bitne sadržajne razlike unutar europskih i nacionalnih pravnih rješenja, autorica naglašava važnost otvorenih pitanja necjelovito uređene obveze zračnog prijevoznika na prenošenje API podataka o putnicima iz PNR evidencije u hrvatskom pravnom sustavu. Iznoseći prijedloge de lege ferenda autorica zagovara unificiranost u tumačenju, prenošenju i primjeni europske pravne stečevine.

Ključne riječi: prikupljanje i prijenos API podataka o putnicimaobveze zračnih prijevoznikaeuropska (hrvatska) pravna stečevina

Hrčak ID: 233805

URI: https://hrcak.srce.hr/233805

Stranice: 775-801

___________________________________________________________________________________________________

Current Legal Issues on Air Carriers’ Obligation to Collect and Transmit Passenger Data Under the Latest European (Croatian) Regulation

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.07

 

Željka Primorac, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split; zeljka.primorac@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9880-0369
 

Summary
The thematic concept of this paper comprises legal issues regarding the role and importance of air carriers’ obligation to collect and transmit passenger data (including data concerning transport itself) that serve to identify passengers with a view to improving the entry controls into the EU. This study also aims at carrying out a legal analysis of certain aspects of air carriers’ obligation with regard to the systematic collection and transmission of a high amount of personal information on passengers with a view to preventing, detecting, investigating and prosecuting terrorist offences and serious criminal offences. By analysing the purpose, scope, criteria and issues of applying the existing provisions at the European level (Directive 2004/82/EC and Directive (EU) 2016/681), the author pays special attention to the modalities of transposing European law into the Croatian legal order (State Border Control Act of 2013 and the Act on the Transmission and Processing of Air Passengers’ Data for the Prevention, Detection, Investigation and Prosecution of Terrorist Offences and Other Serious Criminal Offences of 2018). By clearly pointing out the significant content differences within the European and national provisions, the author emphasises the importance of the open issue of incomplete regulation of air carriers’ obligation to transmit API passenger data from the PNR record in the Croatian legal system. By offering proposals de lege ferenda, the author advocates uniformity in the interpretation, transposition and application of European law.

Keywords: collection and transmission of API passenger dataair carriers’ obligationEuropean (Croatian) law

Hrčak ID: 233805

URI: https://hrcak.srce.hr/233805

Pages: 775-801