MAŠA MAROCHINI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Građanska i politička prava te ekonomska i socijalna prava – nedjeljiva ili djeljiva prava?

Maša Marochini, mag. iur. ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska

 

Civil and Political, and Economic and Social Rights – Indivisible or Separable?

Maša Marochini ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia


U današnje je vrijeme u pravnoj struci opće prihvaćeno stajalište kako građanska i politička prava u svojoj prirodi načelno nisu različita od ekonomskih i socijalnih te kako obje kategorije prava mogu nametnuti tri vrste obveza državama: obvezu poštovanja prava, obvezu zaštite prava te obvezu ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava. Nedjeljivost građanskih i političkih od ekonomskih i socijalnih prava proglašena je i u zaključcima brojnih konferencija o ljudskim pravima. No, iako se u pravnoj teoriji od samih početaka naglašava nedjeljivost i međuovisnost svih prava, u praksi su ona odijeljena. U ovom će se radu analizirati razlozi te nedosljednosti. Prikazat će se trenutačna pozicija građanskih i političkih te ekonomskih i socijalnih prava u najvažnijim međunarodnim i regionalnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava. Prikazat će se i teorijski pristup tim dvjema kategorijama prava. Cilj je ovog rada prikazati kako su, unatoč teorijskom stajalištu o nedjeljivosti prava, u praksi građanska i politička prava odijeljena od ekonomskih i socijalnih.

Ključne riječi
građanska i politička prava; ekonomska i socijalna prava; nedjeljivost prava; međunarodni i regionalni sustavi za zaštitu ljudskih prava

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181847