IVANA TUCAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ivana Tucak: Pravna misao Hermanna U. Kantorowicza i vrijeme nacionalsocijalizma

Pravna misao Hermanna U. Kantorowicza i vrijeme nacionalsocijalizma

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.04

 

Dr. sc. Ivana Tucak, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek; itucak@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9694-2315

 

Sažetak
Cilj ovog rada propitivanje je uloge antiformalističke kritike prava Hermana Kantorowicza, jednog od najistaknutijih pripadnika pokreta slobodnog prava (Freirechtsbewegung), u njemačkoj pravnoj teoriji i praksi u vrijeme nacionalsocijalizma. Pripadnici ovog pokreta isticali su nužnost postojanja pravnih praznina, pozivali suce da napuste pravni pozitivizam/formalizam te ga zamjene sustavom koji uzima u obzir društvene okolnosti u kojima pravni spor nastaje te načelo pravednosti. Niz suvremenih autora posvetio se pitanju jesu li te ideje, koje su zastupali Kantorowicz i ostali pripadnici ovog pokreta, na određeni način otvorile vrata za ono što su u nacističkoj Njemačkoj, od 1933. do 1945. godine, činili njemački suci, odnosno jesu li postavile temelje za “pravni teror” koji je obilježio to razdoblje. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi dio rada propituje temeljne ideje o pravu, pravnoj znanosti i ulozi sudaca koje je Kantorowicz iznio u Borbi za pravnu znanost. Drugi dio istražuje niz argumenata iz članaka objavljenih u eminentnim pravnim časopisima u prilog ili protiv optužbi usmjerenih na Kantorowicza i pokret slobodnog prava.

Ključne riječi: slobodno pravoprirodno pravopravni pozitivizampojmovna jurisprudencijapravne praznine

Hrčak ID: 233801

URI: https://hrcak.srce.hr/233801

Stranice: 681-714

_______________________________________________________________________________________________________

Hermann U. Kantorowicz’s Legal Thought and the Era of National Socialism

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.04

 

Ivana Tucak, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek; itucak@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9694-2315

 

Summary
This paper is aimed at challenging the role of the anti-formalist criticism of law by Hermann Kantorowicz, one of the most prominent members of the Free Law Movement (Freirechtsbewegung) in German legal theory during the era of national socialism. Members of that movement highlighted the principle of justice and the necessity of the existence of legal gaps (lacunae), and invited judges to abandon legal positivism/formalism and replace it with a system which would take account of the social circumstances in which a legal dispute arises. A number of contemporary authors have questioned whether Kantorowicz and other members of the movement actually made what German judges did in Nazi Germany in the period from 1933 to 1945 possible or, in other words, whether they set the grounds for the “legal terror” which characterized that period. The paper is divided into two parts. The first part examines the fundamental concepts of law and legal science, and the role of judges, conveyed in Kantorowicz’s book The Battle for Legal Science. The second part explores a number of arguments published in distinguished legal journals, which support or contest the allegations against Kantorowicz and the Free Law Movement.

Keywords: free lawnatural lawlegal positivismjurisprudence of conceptslegal gaps

Hrčak ID: 233801

URI: https://hrcak.srce.hr/233801

Pages: 681-714