JARAMAZ-RESKUSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Krađa u rimskom pravu: delictum publicum i delictum privatum

Doc. dr. sc. Jaramaz-Reskušić:


Polazeći od pravno-povijesnog shvaćanja Ulpijanove distinkcije ius publicum - ius privatum, u radu se prikazuje dinamika dualizma pravne prirode odnosno sankcioniranja krađe u rimskom pravu. Nakon objašnjenja decemvirskog razlikovanja između javnog kaznenog djela furtum manifestum i privatnog delikta furtum nec manifestum te pretorske privatnopravne regulacije krađe, autorica izlaže zakonodavne i pravničke intervencije iz razdoblja kasne republike te genezu esktraordinarnog sudbenog postupka u povodu krađe. U nastavku rada autorica komentira osvrte klasika na uobličavanje javnog gonjenja i kažnjavanja posebnih oblika krađe i drugih srodnih kaznenih djela. Na kraju rada dana je analiza pravne prirode i represije krađe u sustavu extra ordinem kao prevladavajućeg javnog kaznenog djela protiv imovine.


Ključne riječi: rimsko pravo, furtum, Zakonik XII ploča, cognitio extra ordinem, represija