PECOTIC-KAUFMAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pomorska kabotaža u pravu Europske zajednice: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/92 i relevantna sudska pr

Mr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman

 

Pomorska kabotaža u pravu Europske zajednice: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/92 i relevantna sudska praksa

 

Tržište pomorske kabotaže liberalizirano je u Europskoj uniji Uredbom (EEZ) 3577/92. Osim načela slobodnog pružanja usluga, na obavljanje pomorske kabotaže primjenjuju se i pravna pravila iz područja tržišnog natjecanja, državnih potpora i javne nabave Europske zajednice. Detaljnom analizom Uredbe 3577/92, pratećih interpretativnih dokumenata Europske komisije te relevantne sudske prakse Suda Europskih zajednica želi se dati sveobuhvatan uvid u uređenje pravnog sustava pomorske kabotaže u Europskoj zajednici, kako iz perspektive slobodnog pružanja usluga, tako i iz perspektive tržišnog natjecanja i državnih potpora. Pokraj toga, analizira se primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na zakonodavno uređenje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj te i primjena propisa Europske zajednice o pomorskoj kabotaži u domaćem pravnom poretku.

 

Ključne riječi: pomorska kabotaža, sloboda pružanja usluga, tržišno natjecanje, državne potpore, javne nabave, usluge od općeg gospodarskog interesa, pravo EZ, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju