IVICEVIC-KARAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NAČELO JEDNAKOSTI ORUŽJA KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT PRAVA NA PRAVIČNI KAZNENI POSTUPAK IZ ČLANKA 6. E

 

Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas  

NAČELO JEDNAKOSTI ORUŽJA KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT PRAVA NA PRAVIČNI KAZNENI POSTUPAK IZ ČLANKA 6. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA  I TEMELJNIH SLOBODA

 

 

Rad je posvećen načelu jednakosti oružja koje se u judikaturi Europskog suda za ljudska prava afirmiralo kao konstitutivni element te autonomni izraz konvencijskog prava na pravični postupak. Pravni standard pravičnog postupka i koncept "jednakosti oružja" u kaznenom postupku nadahnuće crpe iz tekovina anglosaske pravne tradicije, no zahvaljujući metodi autonomnog tumačenja pravnih pojmova koju u svojoj judikaturi primjenjuje Europski sud za ljudska prava, konvencijski pojam pravičnog postupka danas ima univerzalno značenje, a načelo jednakosti oružja temeljno je funkcionalno načelo suvremenog kaznenog procesnog prava. Ono ne zahtijeva aritmetičku ili simetričnu jednakost stranaka u kaznenom postupku, već postojanje procesnih jamstava koja strankama pružaju ujednačene mogućnosti utjecanja na tijek i rezultat postupka, ponajprije putem ostvarivanja prava na dostupnost informacija i na sudjelovanje u procesnim radnjama.

            Ključne riječi: načelo jednakosti oružja, pravičnost, pravični postupak, kazneni postupak, Europski sud za ljudska prava, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda