MATIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ELEKTRONIČKI OBLIK UGOVORA I ISPRAVA - NOVI OBLIK ?

Mr. sc. Tin Matić

Razmatra se odnos isprave ispisane na papiru i one koju je moguće percipirati samo uporabom odgovarajućih tehnoloških naprava odnosno one u elektroničkom obliku. Prikazuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske koje se može odnositi na ovo područje, kao i propisi EU i SAD. Daju se terminološka razjašnjenja pojmova elektroničkog oblika, elektroničkog zapisa i elektroničkog kao takvog te posebno s odnosu na englesku i hrvatsku pravnu terminologiju.  Daje se definicija elektroničkog obzirom.  Analizira se odnos elektroničkog oblika i tradicionalnog pisanog oblika te uspostavlja definirani i određeni  odnos između njih.

Ključne riječi: oblik pravnog posla, elektronički oblik