MIJATOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Porezno savjetništvo u Njemačkoj s posebnim osvrtom na djelovanje tzv. Europskih poreznih savjetnika

Dr. sc. Nikola Mijatović

U prvom se dijelu teksta najprije prikazuje povijesni razvoj poreznog savjetništva u Njemačkoj. Zatim se prikazuju vaľeće odrednice poreznosavjetničkog zanimanja u Njemačkoj, pri čemu je naglasak stavljen na pitanja vezana uz određivanje kruga osoba ovlaštenih na porezno savjetovanje, utvrđivanje djelatnosti poreznog savjetovanja kao i sâm poreznosavjetnički ispit. U drugom dijelu obrađuje se stav europskog prava prema pravnosavjetničkim zanimanjima, u koje pripada i poreznosavjetničko zanimanje. Posebna se vaľnost pridaje objašnjavanju slobode pruľanja usluga i slobode osnivanja podruľnica. U završnom se dijelu teksta objašnjava na koji način najnovija izmjena njemačkoga Zakona o poreznom savjetništvu iz 2000. slijedi zahtjeve europskog prava u svezi s liberalizacijom trľišta usluga i time otvara vrata djelovanju poreznih savjetnika iz drugih drľava članica EU na području njemačke drľave.

Ključne riječi: porezno savjetništvo, poreznosavjetnički ispit, europsko pravo, europski porezni savjetnici, konkurencija