Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. siječnja 2023.

Ad. 3.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2022. godinu, u znanstvenom području društvenih znanosti, u kategoriji nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: izv. prof. dr. sc. Ivani Dobrotić, izv. prof. dr. sc. Olji Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijani Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić.

Ad.4.
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar izabire se za predstojnika Katedre za pravo informacijskih tehnologija i informatiku za akademsku godinu 2022./2023.

Ad.5.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023./2024. godini:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Redoviti                                                           605 

Izvanredni                                                         40 

Strani studenti                                                  2

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                            140

Izvanredni                                                          60

Strani studenti                                                  1   

Preddiplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                            120

Izvanredni                                                          40

Preddiplomski stručni porezni studij

Redoviti                                                              50

Izvanredni                                                            5

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                               75

Izvanredni                                                           30

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

Redoviti                                                               30

Izvanredni                                                           25

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                               50

Izvanredni                                                           25 

Ad.6.   
Prihvaćaju se ankete za studentice i studente o provođenju nastave i vrednovanju znanja.

Ad.7.
Dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.8.
Dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.9.
Dr. sc. Davor Adrian Babić,
redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.10.
Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.11.

Dr. sc. Hano Ernst, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.12.

Dr. sc. Ozren Pilipović, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.

Dr. sc. Jelena Ogresta, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.14.
Agnes Milovan Solter izabire se u nastavno zvanje predavačice, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana  anglistika, za nastavni predmet Engleski jezik, na Katedri za strane jezike.


Ad.15.
Dr. sc. Ana Rački Marinković, naslovna docentica, izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

Ad.16. 
Dr. sc. Lana Ofak, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnih zaposlenika.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn  Bulat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Ad.19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na uspostavno istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Hrvatski monitor nasilja - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava“ / "Croatian Violence Monitor: A Study of the Phenomenology, Etiology, and Prosecution of Delinquent Violence with Focus on Protecting Particularly Vulnerable Groups of Victims" (CroViMo), UIP-2017-05-8876, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Reana Bezić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Ad.20.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Leona Žganca-Brajše u 2022. godini.
Rad asistenta Leona Žganca-Brajše ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnika.

Ad.21

Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Andreja Božinovskog u 2022. godini.
Rad asistenta Andreja Božinovskog ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.
Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnika.

Ad.22.

Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora prof. dr. sc. Lea Cvitanovića u 2022. godini.
Rad mentor prof. dr. sc. Lea Cvitanovića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan

Ad.23.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić, prof. dr. sc. Davorinu Lapašu i doc. dr. sc. Trpimiru Šošiću za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Osnove diplomatskog i konzularnog prava na poslijediplomskom specijalističkom studiju Vanjska politika i diplomacija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. ukupnom trajanju od 20 sati.

Ad.24.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marti Dragičević Prtenjača za sudjelovanjem u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije u 2023. Zakon o sudovima za mladež – sudska praksa i primjena, problemi u praksi (ispitivanje maloljetnika, odgojne mjere, maloljetnički zatvor, postupak pred vijećem i na raspravi) u ak. god. 2022./2023. u trajanju od 10 sati.

Ad.25.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u ljetnom semestru u akad. god. 2022./2023. iz nastavnih predmeta:
Pravo industrijskog vlasništva:

 • doc. dr. sc. Ana Rački Marinković (20 sati)
 • Jasminka Adamović (6 sati)

Pravo konkurencije:

 • prof. dr. sc. Jasmina Pecotić Kaufman (2 sata)
 • dr. sc. Mirta Kapural (2 sata)
 • mr.sc. Marijana Liszt (2 sata)

Bankarsko pravo:

 • dr. sc. Morana Derenčinović Ruk (4 sata)
 • Željka Bregeš (2 sata)
 • Ivana Gažić (2 sata)
 • Ivana Parać Vukomanović (2 sata)
   

Ad.26. 
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u ljetnom semestru u akad. god. 2022./2023. iz nastavnih predmeta:

Politička ekonomija:

 • Ivana Parać Vukomanović (2x8 nastavnih sati)

Ekonomska politika:

 • prof. dr. sc. Mirela Alpeza (2x4 nastavna sata)
 • doc. dr. sc. Martina Basarac Sertić (2x2 nastavna sata)
 • dr. sc. Zvonimir Savić (2x8 nastavnih sati)
 • Ivana Parać Vukomanović (2x8 nastavnih sati)

Ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Tecilazić s naslovom „Zapošljivost osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja: tranzicija iz visokog obrazovanja na tržište rada", u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Nenad Karajić.


Ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Antuna Ilijaša s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa i zdravlja socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj", u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

 

Ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Antonije Ivančan s naslovom „
EU Copyright Law Beyond the Internal Market – Critical Analysis of the Limitations and Exceptions for the Education Purposes / Europsko autorsko pravo izvan okvira unutarnjega tržišta – kritička analiza ograničenja i iznimki u svrhu obrazovanja", u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izv. prof. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Raquel Xalabarder Plantada, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Guido Westkamp.

Ad.30.
Marku Stilinoviću odobrava se plaćeni dopust od 1. ožujka 2023. do 1. lipnja 2023. godine zbog stručnog usavršavanja na Max-Planck-Institutu za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Savezna Republika Njemačka.

Popis obavijesti