Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Repozitorij
Plan i postupak nabave roba, radova i usluga

Repozitorij

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Gastro Mreža d.o.o.

Solers centar d.o.o.

Viola tricolor j.d.o.o.