LITERATURA:
Informacijski paket
Repozitorij je prazan
Opća literatura

Napomena: ovdje navedena literatura je indikativna za sve nastavne sadržaje koje predaje Katedra za europsko javno pravo. Literatura za pripremu ispita navedena je prema semestrima i predmetima (vidi izbornik)

 

Osnivački ugovori

Obavezna literatura

Preporučena literatura

Internet izvori

 


Gradivo za download
Izbor literature

Ovo je izbor standardnih čitanki i udžbenika prava EU na engleskom jeziku. Svaka od tih knjiga može poslužiti kao dobar izvor za učenje.