PROPISI:
PROPISI i MREŽNI IZVORI

Važniji propisi iz područja javne uprave (važeći na dan 25.09.2020.)

Ustav i međunarodni ugovori

Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14

Europska povelja o lokalnoj samoupravi, NN - međunarodni ugovori 14/97, 4/08

Politički sustav

Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18

Državna uprava

Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18, 127/19 

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19

Lokalna i regionalna samouprava

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20

Zakon o Gradu Zagrebu, NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20

 

Službeničko zakonodavstvo 

Zakon o državnim službenicima, NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 86/08, 61/11, 4/18 (Uredba), 112/19

 

Javne službe

Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 66/18, 110/18, 32/20

 

Ostali propisi 

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15

Zakon o procjeni učinaka propisa, NN 44/17

Etički kodeks državnih službenika NN 40/11, 13/12

 

Dokumenti

Strategija Hrvatska 2030 https://hrvatska2030.hr/ 

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020., NN 70/15 i Akcijski plan 2017-2020

Strategija e-Hrvatska 2020, NN 50/17

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020., NN  26/15

 

Izvori za pretraživanje propisa i akata: 

Narodne novine https://narodne-novine.nn.hr/

Središnji katalog službenih dokumenata RH:  https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/ 

privatni portali: Zakon.hr, Ius Info 

Eur-Lex https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr 

Portal sudske prakse https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home 

 

Mrežni izvori: 

Središnji državni portal https://gov.hr/ 

Popis tijela javne vlasti (s adresama i web stranicama): https://tjv.pristupinfo.hr/

Portal otvorenih podataka https://data.gov.hr/ 

Središnji portal za savjetovanja s javnošću https://esavjetovanja.gov.hr

Središnji katalog službenih dokumenata RH https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/

 

Tijela

Hrvatski sabor https://www.sabor.hr/

Vlada RH https://vlada.gov.hr/

Ministarstvo pravosuđa i uprave https://pravosudje.gov.hr/  https://uprava.gov.hr/ 

Državna škola za javnu upravu https://www.dsju.hr/

Pučki pravobranitelj  https://www.ombudsman.hr/hr/

Povjerenik za informiranje https://pristupinfo.hr/

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa https://www.sukobinteresa.hr/

 

Udruge JLPRS

Hrvatska zajednica županija https://www.hrvzz.hr/

Udruga gradova https://www.udruga-gradova.hr/

Hrvatska zajednica općina https://hzo.hr/ 

 

Korisni izvori za pretraživanje literature: 

Hrvatska znanstvena bibliografija Crosbi https://www.bib.irb.hr/

Portal znanstvenih časopisa Hrčak https://hrcak.srce.hr/

Institut za javnu upravu https://iju.hr/

Hrvatska i komparativna javna uprava https://hrcak.srce.hr/ccpa i  https://iju.hr/HKJU.asp?g=2020

Privatni portali (pretraživanje iz knjižnice): Informator.hr, Ius-Info

 

 

 

 

 

 


____________