:
Lokalna samouprava
Obavijesti
Ispiti će se u zimskom semestru akademske godine 2020/2021 provoditi online, kao i na pretodnih nekoliko ispitnih rokova. To uključuje ispite u studenom 2020. i veljači 2021. Ispit  se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani  ispit Pisani dio ispita održava se prema prethodno objavljenom rasporedu putem Merlin sustava. Studentima se preporučuje da sustavu pristupe nešto ranije od vremena naznačenog za početak ispita kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od pet problemskih zadataka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, svako pitanje će sadržavati kratak opis problemske situacije te dva (a i b) potpitanja na temelju kojih se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature. Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 45 minuta. Odgovori na svako od 5 pitanja se vrednuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 9 bodova i pritom pozitivno odgovoriti na najmanje 3 od 5 pitanja.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata bit će stavljena na Merlin na dan održavanja pisanog testa.  Primjer problemskog zadatka s odgovorom za 4 boda Početkom 2020 nizom su zakonskih izmjena na županije preneseni poslovi ureda državne uprave koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima i obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova. Pri osmišljavanju takve mini-reforme u obzir se nisu uzele sugestije nekih zainteresiranih aktera (udruge gradova, neovisnih stručnjaka), a sam prijenos poslova nije pratila odgovarajuća decentralizacija financijskih sredstava. a) Obrazložite kojom se koncepcijom o ulozi lokalnih jedinica rukovodila središnja vlast pri opisanoj decentralizaciji? b) Objasnite koje komponente profesionalnog upravljanja decentralizacijom nisu uvažene pri provedbi opisane reforme? ODGOVOR:  Središnja vlasst se rukovodila koncepcijom upravne decentralizacije jer je na županije prenijela samo izvršavanje nekih poslova državne uprave, a ne i ovlasti regulacije. U pogledu obavljanja poslova državne uprave, jedinice su podložne jačem nadzoru (i svrhovitosti) te djeluju kao produžena ruka države. Ne uživaju autonomiju koju zagovara koncepcija političke decentralizacije. Iz opisane situacije proizlazi da nisu uvažene najmanje dvije komponente profesionalnog upravljanja decentralizacijom - ravnoteža top-down i bottom-up djelovanja, jer nisu uvažene primjedbe lokalnih aktera niti je osigurano njihovo sudjelovanje kao ni komponenta sustavnog i integralnog pristupa decentralizaciji jer sam prijenos poslova nije pratila i povezana mjera decentralizacije potrebnih sredstava.   Usmeni  ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.