POREDBENO USTAVNO PRAVO I POLITIČKE INSTITUCIJE II:
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166967
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Robert Podolnjak
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Osnovni podaci
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166967
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10:30 sati, izuzev ispitnih tjedana i tokom kolektivnog godišnjeg odmora.

Za studentice i studente u radnom odnosu ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu one se održavaju po dogovoru, uključujući i putem Google Meeta, Zooma, Teamsa i sl. platformi.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Literatura
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; O ustavima i ljudima; Informator (2012), str
OBVEZNA: Besselink, L; Bovend Eert, P; Broeksteeg, H; De Lange, R; Voermans, W. (ur.); Constitutional Law of the EU Member States; Deventer Kluwer (2014), str
OBVEZNA: Basta Fleiner, Lidija i Marinković, Tanasije (ur.); Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law; Eleven International Publishing (2014), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.); Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi (odabrana poglavlja); Hrvatska udruga za ustavno pravo (2011), str
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava", Ustav Republike Hrvatske, Foretić, Davorka (ur.); Novi informator d.o.o. (2010), str. 85-155
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3; (2016), str. Hrvatska pravna revija 16 (2016.) 3
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Problemi konstitucionalizma i reforma pravosuđa, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, LII (2004.) 5271; (2004), str. 1-3
OBVEZNA: Smerdel, Branko; Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016.) 6406; (2016), str. 1-3
OBVEZNA: Kostadinov, Biljana; Prethodno pitanje ustavnosti, u: Liber amicorum in honorem Petar Klarić, Josipović, T., Gliha, I., Baretić, M., Nikšić, S., Petrak, M., Karlović, T. (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 87-100
OBVEZNA: Kostadinov, Biljana; Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije - Prethodni postupak u pravu Europske unije, Ćapeta, Tamara, Goldner Lang, Iris, Perišin, Tamara, Rodin, Siniša (ur.); Narodne novine (2011), str. 161-176
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 48 (1998.)6; (1998), str. 733-739
PREPORUČENA: Smerdel, Branko; Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6/2001; (2001), str. 1149.-1162
PREPORUČENA: Smerdel, Branko i Gardašević, Đorđe; The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development, Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association 2 (2006/2007) 2; (2006), str. 24-37
PREPORUČENA: Radna skupina predsjednika RH; Radna skupina predsjednika RH: Izrada stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 3/2000; (2000), str. 373-450
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Constitutional review of constitutional amendments, u: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Reiner Arnold), Szymt, A. i Banaszak, B. (ur.), Gdansk University Press, GDansk (2016.); (2016), str. 459-470
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti, Hrvatska pravna revija 9 (2009.) 10; (2009), str. 1-3
PREPORUČENA: Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana; Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a, Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave, 6 (2006.) 3; (2006), str. 57-84
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5946; (2011), str
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 5788-5789; (2009), str. 1-3
PREPORUČENA: Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša; Apercu historique comparatif du droit de porter des armes aux Etats Unis et au Canada, u: Canadian History, Space and Political Institutions, Kostadinov, Biljana (ur.); Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD), Filozofski fakultet u Splitu (2013), str. 71-87
PREPORUČENA: Kraus, Jaša; Kostadinov, Biljana; Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja 42 (2008.) 1 (86); (2008), str. 51-64
PREPORUČENA: Gardašević, Đorđe; Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (2011.) 3; (2011), str. 487-519
PREPORUČENA: Gardašević, Đorđe; Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske, u: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori (urednici: Jakša Barbić i Arsen Bačić); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2012), str. 285-310
PREPORUČENA: Horvat Vuković, Ana; "U ime Ustava" - materijalne granice promjene Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 65 (2015.) 3-4; (2015), str. 481-504
PREPORUČENA: Horvat, Ana; Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 60 (2010.) 2; (2010), str. 555-585
PREPORUČENA: Horvat, Ana; Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 46 (2009.)2; (2009), str..443-472
PREPORUČENA: Horvat, Ana; Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog zakonodavstva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 (2008.) 6; (2008), str. 1453-1498
PREPORUČENA: Horvat Vuković, Ana; Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe, u: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske, Bačić, Arsen (ur.); Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 457-472
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su upoznati doktorande s aktualnim te složenim pitanjima ustavnopravnog pojma i položaja ljudskih prava i temeljnih sloboda te nadzora ustavnosti i zakonitosti sagledanih u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj perspektivi. U istom smislu, ljudska prava i slobode proučavaju se iz perspektive znanstvene analize o: njihovom značenju kao temelja demokratske države, njihovom povijesnom razvitku, mehanizmima njihove zaštite na međunarodnopravnoj razini, modalitetima njihova uređenja i ograničenja te posebnim institucijama njihove zaštite. Institucije i postupci nadzora ustavnosti i zakonitosti proučavaju se u kontekstu ključnih pojmova vladavine prava i pravne države, načela ustavnosti i načela zakonitosti, različitih tijela zaduženih za nadzor ustavnosti i zakonitosti, različitih vrsta kontrole ustavnosti i zakonitosti te različitih komparativnih modela organizacije sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti.
Sadržaj kolegija:
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE KAO TEMELJ DEMOKRATSKE DRŽAVE: prava i slobode kao ključni element sadržaja ustavnog prava, složena pitanja definicije ustavno zajamčenih prava i sloboda u normativnoj, povijesnoj i komparativnoj dimenziji, ustavna načela zaštite prava i sloboda u Republici Hrvatskoj (struktura ustavnog teksta, zajedničke odredbe Ustava Republike Hrvatske o slobodama i pravima, osobna odgovornost za povrede sloboda i prava, sudska zaštita i pravo žalbe, zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama), nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina

PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA: prvi naraštaj prava i sloboda (klasična prava čovjeka i građanina) drugi naraštaj (gospodarska, socijalna i kulturna prava), treći naraštaj (informatička, ekološka i druga prava), razvoj i organizacija ustavnopravne zaštite prava i sloboda u Ustavu Republike Hrvatske (osobne slobode i prava, politička prava i slobode, gospodarska prava i gospodarski sustav, socijalna prava, kulturna prava, ekološka prava, međunarodni instrumenti i domaće pravo)

MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA ČOVJEKA: međunarodni dokumenti, Opća deklaracija o ljudskim pravima, značenje temeljnih međunarodnih dokumenata

EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europski sud za ljudska prava, Sud Europske unije

GRANICE KORIŠTENJA SLOBODAMA I PRAVIMA: uređivanje i ograničavanje ustavnih prava, ograničenja prava i sloboda u izvanrednim stanjima, ograničavanje ustavnih prava i sloboda prema Ustavu Republike Hrvatske (ograničenja u redovnim i ograničenja u izvanrednim stanjima, kriteriji ograničavanja, načelo razmjernosti, ograničenja prema članku 17. Ustava Republike Hrvatske, uredbe sa zakonskom snagom prema članku 101. Ustava Republike Hrvatske)

POSEBNE INSTITUCIJE ZAŠTITE PRAVA I SLOBODA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Pučki pravobranitelj, posebni (specijalizirani) ombudsmani, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa

TEMELJNI POJMOVI KONCEPTA NADZORA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: vladavina prava i pravna država, načelo ustavnosti, načelo zakonitosti, formalna i materijalna neustavnost zakona

INSTITUCIJE ZA NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: nadzor ustavnosti zakona i drugih propisa, nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata povodom ustavne tužbe

INAČICE USTAVNOG SUDOVANJA: posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona, pravne posljedice odluke o neustavnosti zakona, prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona

AMERIČKI SUSTAV NADZORA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: sudbeni nadzor-judicial review, Vrhovni sud, federalni sudovi, nadzor nad ustavnošću zakona-constitutional review, Vrhovni sud i dioba vlasti

KLASIČNI EUROPSKI SUSTAV NADZORA-USTAVNI SUDOVI: određenje i djelokrug ustavnih sudova, "Kelsenov model", Ustavni sud Republike Austrije, Savezni ustavni sud Savezne Republike Njemačke, Ustavni sud Republike Hrvatske (ustavni položaj, sastav i nadležnosti, ocjena ustavnosti zakona, ustavna tužba, ostale nadležnosti Ustavnog suda, politički utjecaj Ustavnog suda)
Ispitni rokovi
Obavijesti