SUDSKI NADZOR UPRAVE U POREDBENOM HRVATSKOM PRAVU:
Sudski nadzor uprave u poredbenom hrvatskom pravu
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166971
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođači: prof. dr. sc. Dario Đerđa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166971
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dario Đerđa (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
OBVEZNA: Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta, Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 /2008; (2008)
OBVEZNA: Medvedović, D. (pripr.); Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003)
OBVEZNA: Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave (15. prosinca 2004).; (2004)
OBVEZNA: Bosiljka Britvić-Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2(2013); (2013)
OBVEZNA: Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); (2011)
PREPORUČENA: Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; (1939)
PREPORUČENA: Popović; O upravnom sporu; (1955)
PREPORUČENA: Stojanović M.; Sudska kontrola akata uprave; (1963)
PREPORUČENA: Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; (1999)
PREPORUČENA: Omejec, J.; "Razumni rok" u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava; (2000)
PREPORUČENA: Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić; Komentari Zakona o upravnim sporovima:;
PREPORUČENA: Tatar, B.; Upravni spor; (2002)
PREPORUČENA: Schwarze J.; European administrative law; (2006)
PREPORUČENA: Chapus, R.; Droit du contentieux administratif; (2004)
PREPORUČENA: Craig, Paul; European administrative law; (2006)
PREPORUČENA: Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005)
PREPORUČENA: Brisson, J.-F.; Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l'etude du contentieux administratif non juridictionne; LGDJ (1996)
PREPORUČENA: Guy-Ecebert, C.; Procedure administrative et mediation; Bruyant (2002)
PREPORUČENA: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005)
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006)
PREPORUČENA: Leroy, M.; Contentieux administratif; (2004)
PREPORUČENA: Debbasch-Ricci; Contetieux administratif; (1994)
PREPORUČENA: Langavant E.-Rouault M-C.; Le Contentieux administartif; (1978)
PREPORUČENA: Pouille A.; Le pouvoir judiciaire et les tribunaux; (1985)
PREPORUČENA: Erichsen H.E.; Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III,; (1987)
PREPORUČENA: Machacek, R. (Hrsg.); Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl.; (2004)
PREPORUČENA: Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III.; (1970)
PREPORUČENA: Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.); Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl.; Nomos (2005)
PREPORUČENA: Brown - Bell; French administrative law; (1998)
PREPORUČENA: Wraith R.E.-Hutchesson; Administative tribunals; (1973)
PREPORUČENA: Review of tribunals- Leggett's report; (2001)
PREPORUČENA: Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j.; Judicial review of administrative action; (1995)
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006)
PREPORUČENA: Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003)
PREPORUČENA: Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001)
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja doktoranata o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.

Sadržaj kolegija:
1. Opća teorija sudskog nadzora djelovanja uprave. - Sistemi sudskog nadzora u svijetu i njihova suvremena tranformacija.
2. Osnovna obilježja sudskog nadzora djelovanja uprave u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, državama common law-a. Nadzor zakonitosti akata tijela EU i međunarodnih organizacija.
3. Organizacijski modeli sudskog nadzora uprave: redovni sudovi, upravni sudovi opće nadležnosti, specijalizirani upravni sudovi i njihova primjena..
4. Objekt upravnosudskog nadzora (upravni akti, drugi pojedinačni akti uprave, normativni akti, materijalne radnje);
5. Način odlučivanja i širina sudskih ovlasti: - spor o zakonitosti ili spor pune jurisdikcije;
6. Razvitak sudske kontrole uprave na području Hrvatske.
7. Teorijski i praktični problemi upravnosudskog postupka (upravnog spora) u suvremenom domaćem pravu.
Ispitni rokovi
Obavijesti