SUDSKI NADZOR UPRAVE U POREDBENOM HRVATSKOM PRAVU:
Sudski nadzor uprave u poredbenom hrvatskom pravu
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166971
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođači: prof. dr. sc. Dario Đerđa - Predavanja
prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166971
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dario Đerđa (Predavanja)
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012), str
OBVEZNA: Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta, Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 /2008; (2008), str
OBVEZNA: Medvedović, D. (pripr.); Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str
OBVEZNA: Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave (15. prosinca 2004).; (2004), str
OBVEZNA: Bosiljka Britvić-Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2(2013); (2013), str
OBVEZNA: Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); (2011), str
PREPORUČENA: Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; (1939), str
PREPORUČENA: Popović; O upravnom sporu; (1955), str
PREPORUČENA: Stojanović M.; Sudska kontrola akata uprave; (1963), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; (1999), str
PREPORUČENA: Omejec, J.; "Razumni rok" u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava; (2000), str
PREPORUČENA: Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić; Komentari Zakona o upravnim sporovima:; , str
PREPORUČENA: Tatar, B.; Upravni spor; (2002), str
PREPORUČENA: Schwarze J.; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Chapus, R.; Droit du contentieux administratif; (2004), str
PREPORUČENA: Craig, Paul; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005), str
PREPORUČENA: Brisson, J.-F.; Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l'etude du contentieux administratif non juridictionne; LGDJ (1996), str
PREPORUČENA: Guy-Ecebert, C.; Procedure administrative et mediation; Bruyant (2002), str
PREPORUČENA: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005), str
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006), str
PREPORUČENA: Leroy, M.; Contentieux administratif; (2004), str
PREPORUČENA: Debbasch-Ricci; Contetieux administratif; (1994), str
PREPORUČENA: Langavant E.-Rouault M-C.; Le Contentieux administartif; (1978), str
PREPORUČENA: Pouille A.; Le pouvoir judiciaire et les tribunaux; (1985), str
PREPORUČENA: Erichsen H.E.; Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III,; (1987), str
PREPORUČENA: Machacek, R. (Hrsg.); Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III.; (1970), str
PREPORUČENA: Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.); Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl.; Nomos (2005), str
PREPORUČENA: Brown - Bell; French administrative law; (1998), str
PREPORUČENA: Wraith R.E.-Hutchesson; Administative tribunals; (1973), str
PREPORUČENA: Review of tribunals- Leggett's report; (2001), str
PREPORUČENA: Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j.; Judicial review of administrative action; (1995), str
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006), str
PREPORUČENA: Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003), str
PREPORUČENA: Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja doktoranata o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.

Sadržaj kolegija:
1. Opća teorija sudskog nadzora djelovanja uprave. - Sistemi sudskog nadzora u svijetu i njihova suvremena tranformacija.
2. Osnovna obilježja sudskog nadzora djelovanja uprave u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, državama common law-a. Nadzor zakonitosti akata tijela EU i međunarodnih organizacija.
3. Organizacijski modeli sudskog nadzora uprave: redovni sudovi, upravni sudovi opće nadležnosti, specijalizirani upravni sudovi i njihova primjena..
4. Objekt upravnosudskog nadzora (upravni akti, drugi pojedinačni akti uprave, normativni akti, materijalne radnje);
5. Način odlučivanja i širina sudskih ovlasti: - spor o zakonitosti ili spor pune jurisdikcije;
6. Razvitak sudske kontrole uprave na području Hrvatske.
7. Teorijski i praktični problemi upravnosudskog postupka (upravnog spora) u suvremenom domaćem pravu.
Ispitni rokovi
Obavijesti