prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc.
Tatjana Josipović

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (31.5.1985); magistrirala na istom Fakultetu na poslijedisplomskom studiju iz  Privrednog prava na temu “Pobijanje dužnikovih pravnih radnji” (19.10.1990); doktorirala na istom Fakultetu na temu “Sustavi publiciranja prava na nekretninama kao temelji zaštite povjerenja u pravnom prometu” (disertacija obranjena 12.07.1995, promoviarana 16.2.1996); položila pravosudni ispit (1987).

Radila kao odvjetnička vježbenica (23.10.1985-29.9.1987) i sudska vježbenica (18.11.1985-18.5.1986). Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnica-poslijediplomantica (30.9.1987-6.11.1990), asistentica (7.11.1990-19.12.1995), viša asistentica (20.12.1995-22.10.1996), docentica (23.10.1996-27.6.2000), izvanredna profesorica (28.6.2000-6.2.2004). Od 17.2.1004  zaposlena je kao redovita profesorica, u trajnom zvanju do ožujka 2009.

 

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Society of European Contract Law (SECOLA); European Law Institute; associate member of International Academy of Comparative Law; redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske; Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu; Forum za građansko pravo za jugoistočnu Europu (Civil Law Forum for South East Europe); Association for the Promotion of the Academy of European Law, Trier; Freude des Hamburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und  internationales Privatrecht, Hamburg; član Common Core skupine za europsko privatno pravo (suvlasništvo, prijenos vlasništva na nekretninama, stvarnopravna osiguranja na nekretninama).

 

Nastavne aktivnosti: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: integrirani prediplomski i diplomski studij: Građansko pravo I i II, Građansko pravo – ugovorne obveze, Zemljišnoknjižno pravo. Poslijediplomski specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo. Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti: Stvarno pravo, Nasljedno pravo, Europsko privatno pravo, izborni predmeti: Geodetsko pravo, Posebna stvarnopravna uređenja, Pravo prostornog planiranja i urbanizma, Stvarnopravno osiguranje tražbina, Sustavi publiciranja prava na nekretninama, Zemljišnoknjižno pravo. Doktorski studij iz europskog prava Europsko privatno pravo. / Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravanja gradom: Pravni aspekti upravljanja gradom, Pravno uređenje kulturnih dobara. Ekonoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski specijalistički studij Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU: Europsko poslovno pravo. / Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: prediplomski studij: Osnove zemljišnoknjižnog prava. Gostujući professor: Wirtschaftsuniversität, Vienna (2002, 2010), Chuo University Tokyo (2010), Hokkaido University Sapporo (2010), Ryukoku University Kyoto (2010), Chonnam National University Gwangj (2010), Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008), Law School, Tallinn University of Technology (2011), Pravni fakultet Univerziteta u Zenici (2012); Pravosudna akademija (2011); ljetna škola: "Central&Eastern European Law Summer Program" (Indiana University school of Law-Indianapolis / University of Zagreb, Faculty of Law):  Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe (Mlini, 2005, 2006, 2007), SEE  Graduates EU Law Teaching & Research Academy  at Saarbrucken 1.-13.7.2013 Saarbrücken; Universität Salzburg, Summer School Salzburg 1.-13.7.2013, IP “European Private Law”, Europäische Gerichtsbarkeit / European Jurisdiction.

 

Ostale aktivnosti: prodekanica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003/04, 2004/05); predstojnica Katedra za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); voditeljica postdoktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011-); predsjenica Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2009-); članica Vijeća društveno-humanističkog područja (2009-2013); member of scientific area council - social sciencies (2013-2017); voditeljica radnje skupine za poglavlje Pravo poslovnog nastana i sloboda pružaja usluga, članica radne skupine za poglavlje Sloboda kretanja kapitala u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske, arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1997-); članica radnih skupina za izradu: Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1996, 2013), Zakona o zemljišnim knjigama (1996, 2011), Zemljišnoknjižnog poslovnika (1997), Zakona o nasljeđivanju (1998), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1998/1999, 2012), Zakona o komasaciji (2009), Zakona o uslugama (2009), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (2011), Zakona o izvlaštenju (2013), Baze zemljišnih podataka (BZP, 2004); ispitivač na pravosudnim ispitima, Ministarstvo pravosuđa RH (2005, 2006);  savjetnik na projektu reforme zemljišnih knjiga i katastra zemljišta (2005); članica Upravnog odbora South East European Law School Network/SEELS; članica radne skupine za izradu nastavnih materijala za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o acquis communautaire unutar Pravosudne akademije, Ministratsvo pravosuđa (2008/2009); članica Hrvatske javnobilježničke akademije. Usavršavanja: Rechtswissenschatliche Fakultät, Karl-Franzens Universität, Graz: 1.10-30.11.1992; Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), Wirtschaftsuniversität Wien: 9-23.10.1995; Swiss Institute for Comparative Law Lausanne 1-31.7.2007; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg 1.5.-31.7.97, 1.7.-31.8.00, 1.7.-31.8.02, 1.7.-31.8.03, 1.-31.7.04, 1.-31.7.06, 1.7.-31.8.08, 1.-25.12.08, 1.-31.3.09, 1.–31.5.09, 1.-30.9.09, 1.-31.7.10, 1.-31.7.11, 1.-31.7.12, 1.-31.7.13; sudjelovala na nekoliko međunarodnih seminara i tečajeva iz područja građanskog, trgovačkog i europskog prava.

Više

Nastava

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 542
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorak 16,00 - 17,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pojam, pravni izvori i pojam stvarnih prava u privatnom pravu Europske Unije

Ernst, Hano ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Sloboda kretanja robe i stvarna prava na kulturnim dobrima

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2022.

Acquisition of Agricultural Land by Foreigners and Family Agricultural Holdings in Croatia

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Neue Transparenz von Online-Vermittlungsdiensten auf dem digitalen Binnenmarkt

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Privatno pravo Europske unije - opći dio

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2020.

Länderbericht Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2020.

The Implementation of the new Package Travel Directive in Croatia: Integration of the Package Travel Contract in Tourism Law

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Restrictions of Fundamental Rights in Private Law, Relations in the Special Legal Order, with Exceptional Regard to the Specific Circumstances Caused by the Epidemic

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

MAC Protocol and Croatian Registeres Security Rights in Mining, Agrucultural and Construction Equipment

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Krypotowährungen und das kroatische Privatrecht

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kroatische Verbraucher vs. Kredite in CHF – ein Drama in fünf Akten ohne Schlussakt

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Instrumente des bargeldlosen Zahlungsverkers in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Zaštita temeljnih prava u privatnom pravu Europske unije

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Application of algorithmic procedure for division of assets - challenges for digital transformation of Croatian private law

Josipović, Tatjana ; Kanceljak, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Razvojne tendencije u pravnom uređenju općih uvjeta ugovora

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kroatisches Privatrecht – Entwicklung unter dem Einfluss des ER-Rechts und der Finanzkrise

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ad hoc legislation in the financial crisis (Croatian model of the fight agains over- indebtness of citizens)

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama – početak digitalne transformacije pravnog prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj

Josipović, Tatjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
17. međunarodno savjetovanje: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse

Primjena prava Europske unije po službenoj dužnosti pred nacionalnim sudovima – pregled prakse Suda Europske unije

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kogentne odredbe hrvatskog građanskog prava kao moguća ograničenja primjeni algoritamskih postupaka

Josipović, Tatjana ; Kanceljak, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
“Algorithmic procedures in civil law matters" “Algoritamski postupci u građanskopravnim stvarima”

Stvarnopravna osiguranja tražbina : (izazovi za reformu i modernizaciju)

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga


Uredničke knjige, 2018.

Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi : načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2018.

Social Role of Private Law in the Financial Crisis

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga / Josipović, Tatjana (ur.)

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano ; Grubišić, Ksenija ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2018.

Građanskopravna zaštita od štetnih imisija

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Prospekthaftung in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Napuštanje zemljišnoknjižnog sustava i uvođenje jedinstvene evidencije nekretnina u Hrvatskoj

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: tradicionalno XXI. savjetovanje

Zaštita potrošača u ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Razlučni vjerovnici u novom hrvatskom insolvencijskom pravu

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Verbraucher - neue Maßnahmen gegen die Verbraucherüberschuldung in der Republik Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Die Haftung von Rechtsanwälten und Notaren für Rat, Auskunft, Gutachten und Aufklärung nach kroatischem Recht

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Sicherungsübereignung als Alternative für das Grundpfandrecht in der Bankpraxis

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Neovisni regulatori i zaštita potrošača

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16

Posebno pravno uređenje za poljoprivredno zemljište

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law: The Impact of Directive 2014/104/EU on Antitrust Damage Actions on Croatian Private Law

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Die rechtsbildende Funktion des kroatischen Grundbuchs

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Role of Human Rights and Fundamental Freedoms for the Development of Croatian Private Law

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
19th International Congress of Comparative Law

Pravni režim vodnog dobra

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravni položaj razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Novi Stečajni zakon 2015.

Antitrust Damage Action as a New Remedy in Private Law

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
XII Luby Law Days: Damages as a Remedy in Private Law

Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinine in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kompjutorizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu

Wudarski, Arkadiusz ; Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Posebno stvarnopravno uređenje za šume i šumska zemljišta

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Private Law Codification in The Republic of Croatia

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Das kroatische Privatrecht als die neue 28. Privatrechtsordnung der Europäischen Union

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Neuheiten im kroatischen Kreditsicherungsrecht – Auswirkungen auf die traditionellen Grundsatze des Pfandrecht

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Collective redress - National report of Croatia

Josipović, Tatjana ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Workshop: Collective Redress in South East Europe/Kolektivni mehanizmi zaštite prava u Jugoistočnoj Evropi

Property Law

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Introduction to The Law of Croatia


Uredničke knjige, 2014.

Succession Law

Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Croatia

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika

Ernst, Hano ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Uloga tradicije ABGB u reformi hrvatskog građanskog prava

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Enforcement Activity in Consumer Protection Regulation in Croatia

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Der Einfluss des Europarechts auf die Zivilrechtsreform in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Consumer Protection in EU Residential Mortgage Markets: Common EU Rules on Mortgage Credit in the Mortgage Credit Directive

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Tribina Kluba Pravnika Grada Zagreba

Das ABGB in Kroatien – historische Geltung und Bedeutung für die kroatische Zivilrechtsgesetzgebung von Heute

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Independent Regulators in the Network Industries

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2012.

Die Entwicklung der culpa in contrahendo im kroatischen Schuldrecht mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Croatian matrimonial regimes - an example of the non-discriminatory position of women in Croatian family law

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

Posebno stvarnopravno uređenje za javne ceste

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Posebno stvarnopravno uređenje za lovišta

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Posebno stvarnopravno uređenje za kulturna dobra i arhivsku građu

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Financial Leasing in Croatia and its Unification by UNIDROIT

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Harmonisation of Croatian Real Property Law with EU Law

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Vertrauensschutz im Immobilarverkeht - österreichisches Modell nach kroatischer Art, Öffnung und Wandel

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Grundsätze des Europarechts und Entwicklung des nationalen Privatrechts: Erfahrungen von Kroatien als Beitrittsland

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Erbrecht in der Republik Kroatien

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

200 Jahre der ABGB-Anwendung in Kroatien – 135 Jahre als Gesetz und 65 Jahre als „Rechtsregeln“

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Family and Succession Law

Šarčević, Petar ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Hlača, Nenad ; Kunda, Ivana
Autorske knjige, 2011.

Verbraucherschutz in der Republik Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Die Harmonisierung der Immobiliarsicherheiten:Die Eurohypothek - Model zur Integration des Hypothekarkreditmarkts der EU

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Das ABGB in Kroatien

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Stipković, Zlatan ; Gavella, Nikola
Poglavlja u knjigama, 2010.

Die Rolle der offenen Koordinierungsmethode bei der Harmonisierung des Privatrechts in der Europäischen Union

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Property law reform in Croatia between legal transplants and autonomous development

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Private law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants

The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien

Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Sicherungsrechte an Liegenschaften in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Land Registration and Cadastre in Croatia

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Nova stvarnopravna osiguranja tražbina u Republici Hrvatskoj

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2009.

Erbrecht in der Republik Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Javni bilježnici i javni registri

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

The Common Core of European Private Law and Private Law Reform in Central and Eastern European Countries

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
The Common Core of European Private Law, 15th General Meeting

Europäisierung des Schuldrechts in Kroatien

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo

Josipović, Tatjana ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Anpassung des kroatischen Zivilrechts an europäische Standards

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2008.

Prilagodba hrvatskog zakondavstva o nekretninama propisima EU

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2008.

U potrazi za eurohipotekom

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka

Pravni temelji za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Modernizacija stvarnopravnih osiguranja tražbina

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Zaštita vjerovnika po Zakonu o financijskom osiguranju

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Brasserie du Pecheur Sa v. Bundesrepublik Deutschland (C-46/93), The Queen v. Secretary of State for Transport (C-48/93) - komentari odluka evropskih sudova

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Stvarnopravna osiguranja tražbina na nekretninama - pravni i gospodarski učinci

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

The Rail Protocol and Croatian Secured Transactions Law

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Publizitätsgrundsatz und Vertrauengrundsatz als Gründe der Realisierung und des Schutzes von Sachenrechten

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Stvarno pravo, svezak I. i II.

Gavella, Nikola ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Belaj, Vlado ; Stipković, Zlatan
Ostalo, 2007.

Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju

Josipović, Tatjana ; Baretić, Marko
, 2006.

Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnike stambene zgrade - stjecanje vlasništva nadstojničkih stanova i stanova nastalih prenamjenom zajedničkih prostorija

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Zajednička načela registarskog materijalnog prava

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Pravo građenja - pravni aspekti

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Njemački model refinanciranja hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosih papira s pokrićem hipotekarnih tražbina

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Izvanknjižno stjecanje i prestanak stvarnih prava na nekretninama (usklađivanje zemljišnoknjižnog stanja)

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2005.

Zemljišnoknjižno pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Promjene zemljišnoknjižnog prava

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Uloga katastra u pravnom prometu nekretnina

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem (3 ; 2005)

Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (40 ; 2005)

Priručnik za pravnu edukaciju iz zemljišnoknjižnog prava

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2005.

Pravno uređenje prometa nekretnina

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2005.

xx

Josipović, Tatjana
, 2005.

Založno pravo na nekretnini

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Zemljišnoknjižni sustav u RH - obilježja, funkcije, reforma

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Simpozijum Doprinosi reformi vanparničnog postupka u državama jugoistočne Evrope

Real Estate Acquisition and Ownership in Central and Eastern Europe

Josipović, Tatjana
, 2005.

Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava

Gavella, Nikola ; Alinčić, Mira ; Klarić, Petar ; Sajko, Krešimir ; Tumbri, Tanja ; Stipkovic, Zlatan ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Matanovac, Romana ; Ernst, Hano
Ostalo, 2005.

Rekodifizierung des Privatrechts in Kroatien

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
VIII. Lubyho právnické dni : Medzinárodná vedecká konferencia Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práv (8 ; 2004)

Das Konsumentenschutzgesetz : Beginn der Europäisierung des kroatischen Vertragsrechts

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
The Architecture of European Codes & Contract Law

Posebna pravna uređenja koncesija na nekretninama

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Zemljišnoknjižni sustav u Republici Hrvatskoj : obilježja, funkcije, reforma

Josipović, Tatjana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Zbornik radova s regionalnog simpozija Izvanparnični postupak

Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Pravni promet nekretnina u EU : prilagodba hrvatskog pravnog sustava pravu Zajednice

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Advanced Issues of European Law : IUC

Das neue kroatische Erbrecht

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Tendencije u razvoju obveznog prava u Republici Hrvatskoj

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
The Arhitecture of European Codes & Contract Law

Posebna pravna uređenja koncesija na nekretnina

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Nekretnine kao objekti imovinskih prava - aktualna pitanja

Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu posebnim dijelovima nekretnine

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu nekretnina

Kreditsicherungsrecht in Kroatien, Kreditrisikomindernde Techniken und Basel II

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Qualitätssicherungs (Workshop)

Pravni režim javnih cesta i pratećih uslužnih objekata uz javne ceste

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Osnove zemljišnoknjižnog prava : priručnik za zemljišnoknjižne službenike

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2003.

Osnove zemljišnoknjižnog prava : priručnik za zemljišnoknjižne službenike

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Upis građevina u zemljišne knjige i uspostava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Građenje i nekretnine u prometu : Revizija računovodstvo i financije

Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2003.

Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača

Baretić, Marko ; Dika, Mihajlo ; Jordanić, Branko ; Josipović, Tatjana ; Marijan, Ranko ; Pogarčić, Zdenka
Ostalo, 2003.

Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Suedosteuropas

Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Posebni pravni režimi : Nekretnine u pravnom prometu

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Nekretnine u pravnom prometu

Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Pravo Europske unije i prilagodba hrvatskog pravnog sustava

Pretvorba prava korištenja i raspolaganja na nekretninama nakon pretvorbe njihovih nositelja u trgovačka društva kao preduvjet prilagodbe hrvatskog pravnog poretka europskima

Gavella Nikola ; Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Nasljeđivanje na temelju zakona

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Aktualna pitanja pravnog prometa nekretnina i poduzetništvo

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
xx

Novine u zemljišnoknjižnom pravu

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu (5 ; 2002)

Položaj stranaca u pravnom prometu nekretnina prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju

Josipović, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Savjetovanje Nekretnine u pravnom prometu (5 ; 2002)

Ausländergrunderwerb in Kroatien

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Immobiliarsachenrecht in Kroatien : Immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2002.

Zaštita kulturnih dobara u Europskoj uniji

Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2002.

Prilagodba hrvatskog građanskopravnog poretka europskom povratkom na načelo superficies solo cedit

Josipović, Tatjana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Simpozijum o stvarnom pravu

Pravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća, s osobitim osvrtom na njezine imovinskopravne učinke

Gavella, Nikola ; Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Zemljišnoknjižno pravo

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 2001.

Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo)

Josipović, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor
Ostalo, 2000.

Financijski sustav

Josipović, Tatjana ; Kvasnička, Predrag ; Matešić, Leo ; Šurjak, Dinka ; Dubravica, Vlatko ; Stojanović, Alen ; Andrijašević, Sanja
Poglavlja u knjigama, 1998.

Komentar Zakona o zemljišnim knjigama

Josipović, Tatjana
Autorske knjige, 1998.

Stvarno pravo

Gavella, Nikola ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Belaj, Vlado ; Stipković, Zlatan
Autorske knjige, 1998.