STUDIJSKI PROGRAM:
Integrirani pravni studij
Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski studij (pet godina, 308 ECTS bodova)

 

I. godina
I. semestar  
Opća povijest prava i države (8 ECTS)
Sociologija (8 ECTS)
Teorija prava (8 ECTS)
Seminar I. (4 ECTS)
Strani jezik (2 ECTS)
   
II. semestar  
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (8 ECTS)
Politička ekonomija (8 ECTS)
Rimsko privatno pravo (8 ECTS)
Seminar II. (4 ECTS)
Strani jezik (2 ECTS)

 

II. godina
III. semestar  
Obiteljsko pravo (8 ECTS)
Pravo informacijskih tehnologija (8 ECTS)
Ustavno pravo (8 ECTS)
Seminar III. (4 ECTS)
Strani jezik (2 ECTS)
   
IV. semestar  
Ekonomska politika (8 ECTS)
Europsko javno pravo (8 ECTS)
Kazneno pravo (8 ECTS)
Seminar IV. (4 ECTS)
Strani jezik (2 ECTS)

 

III. godina
V. semestar  
Financijsko pravo i financijska znanost (8 ECTS)
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (8 ECTS)
Kazneno procesno pravo (8 ECTS)
Seminar V. (4 ECTS)
Vježbe (2 ECTS)
   
VI. semestar  
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (8 ECTS)
Međunarodno pravo (8 ECTS)
Upravna znanost (8 ECTS)
Seminar VI. (4 ECTS)
Vježbe (2 ECTS)

 

IV. godina
VII. semestar  
Građansko procesno pravo (8 ECTS)
Trgovačko pravo (8 ECTS)
Upravno pravo (8 ECTS)
Seminar VII. (4 ECTS)
Vježbe (2 ECTS)
   
VIII. semestar  
Međunarodno privatno pravo (8 ECTS)
Pomorsko i općeprometno pravo (8 ECTS)
Pravo društava (8 ECTS)
Radno i socijalno pravo (8 ECTS)
Seminar VIII. (4 ECTS)
Vježbe (2 ECTS)

 

V. godina
Tri predmeta modula (svakom predmetu pridodana su 4 ECTS boda)
- Građanskopravni modul
- Kaznenopravni modul
- Ustavno-upravni modul
- Trgovačkopravni modul
- Međunarodnopravni modul
- Pravo Europske unije
Dva izborna predmeta (svim izbornim predmetima pridodana su 4 ECTS boda)
Praktične vježbe / pravna klinika / simulirano suđenje (pridodano 10 ECTS bodova)
 
Napredni seminar i izrada diplomskog rada (15 ECTS)