"PRAKTIČNE VJEŽBE" 9. SEMESTRA - POSTUPAK PRIJAVE I OBAVLJANJA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
"Praktične vježbe" 9. semestra - postupak prijave i obavljanja

Prema odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i čl. 15.) studenti/ce su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja "Praktične vježbe" u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Prijava za obavljanje Praktičnih vježbi kao prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta.

Upute za rad s aplikacijom studenti/ce mogu preuzeti ovdje.

Popis ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sporazum može se vidjeti pri odabiru u aplikaciji.

Ako ured u kojem student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda, upit i prijedlog za evidenciju ureda u aplikaciju može se uputiti u referadu studija na e-mail: praksa@pravo.hr (ili referada@pravo.hr).

Iznimno, studenti/ce koji su započeli obavljati praktične vježbe u nekim od ureda do zaključno 8. veljače 2017. nisu dužni prijaviti i odabrati urede putem aplikacije . Za navedene studente evidentiranje obavljenih praktičnih vježbi bit će moguće donošenjem indeksa, obrasca i dnevnika rada najkasnije do 31. ožujka 2017. god. Nakon navedenog termina evidentiranje praktičnih vježbi koje su započete prije 8. veljače neće biti priznato.

Studenti/ce koji su obavili praksu u navedenim uredima, a nisu upisali i nemaju uvjet za upis sadržaja u 2016/17. akad. god., mogu podnijeti molbu za priznavanje obavljene prakse i uz molbu dostaviti obrazac o obavljenoj praksi i dnevnik rada. Molbe koje se zaprime zaključno do 31. ožujka 2017. god. bit će razmatrane. Molbe podnesene nakon proteka roka neće se razmatrati.

Studenti/ce se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi sa svim upitima (izravno ili putem e-maila: referada@pravo.hr).