NAPREDNI SEMINAR I IZRADA DIPLOMSKOG RADA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Općenito o diplomskom radu na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju
  1. Svrha kolegija "Napredni seminar i izrada diplomskog rada" jest upoznavanje studenata s materijom pojedinih aspekata (capita selecta) nastavnih predmeta na višoj razini, provođenje samostalnog znanstvenog rada te izrada i obrana diplomskog rada.
  2. Studenti su pri upisu u X. semestar dužni izabrati nastavnika kod kojeg će pohađati kolegij "Napredni seminar i izrada diplomskog rada" kao mentora njihovog diplomskog rada.
  3. Mentor može biti osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 23. i 43. Pravilnika o studiju.
  4. Nastava iz kolegija "Napredni seminar i izrada diplomskog rada" odvija se u pravilu u obliku seminara, sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o studiju. Pojedina seminarska grupa može imati u pravilu najviše 10 studenata. Seminar se može izvoditi i u obliku kumulativne nastave. U slučaju da određenog nastavnika kao nositelja kolegija-mentora u pojedinom semestru izabere do 5 studenta, nastava se može odvijati, sukladno čl. 15. Pravilnika o studiju, u obliku pojedinačne ili skupne konzultativne nastave.
  5. Temu diplomskog rada odobrava mentor na posebnom obrascu.
  6. Preporučeni opseg diplomskog rada jest cca 30 stranica. Pri izradi diplomskog rada student je dužan slijediti upute mentora. Podredno se preporučuje uporaba Uputa za izradu studentskih pisanih radova.
  7. Diplomski rad na početku mora sadržavati izjavu autora o izvornosti.
  8. Postupak ocjene i obrane diplomskog rada odvija se u skladu s čl. 41. i čl. 43. Pravilnika o studiju.