Kaznenopravne znanosti

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I - 1 1 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I - 2 1 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kriminologija 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Mlađe osobe u kaznenom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Osobitosti delinkvencije žena 1 3.0
0,0,0
INFO
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja 1 3.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Sudska medicina 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 1 3.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju 1, 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela 2 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet II - 1 2 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet II - 2 2 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija - mjere upozorenja i sigurnosne mjere 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 6.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - konzultacije s mentorom, prijava teme i javna obrana teme doktorske disertacije 3 30.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Gospodarska kaznena djela - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna filozofija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo izbora vrste i mjere sankcija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo u sudskoj praksi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo u sudskoj praksi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno-procesno pravni poredbeni sustavi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno rimsko pravo i Europa - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminologija - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Materijalnopravna pitanja inkriminacija organiziranog kriminala - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Suzbijanje organiziranog kriminala - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. - 1 4 15.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. - 2 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - konzultacije s mentorom, izrada i javna obrana doktorske disertacije 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - konzultacije s mentorom, izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 30.0
0,0,0
INFO