Javno pravo i javna uprava

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu 1 3.0
1,0,0
INFO
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I. - 1 1 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I. - 2 1 3.0
0,0,0
INFO
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave 1 3.0
1,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije I 1 3.0
1,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživači seminar I. 1, 2 10.0
0,0,0
INFO
Civilno društvo i javne politike 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
E-uprava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Europski upravni prostor 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Izbori i izborni sustavi 1, 2, 3 3.0
0,0,0
INFO
Javne službe 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Javni menagment 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravna ograničenja prava vlasništva 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Komparativna javna uprava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Koncesije i koncesionarna javna služba 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Postupci javnih nabava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Pravo neprofitnog sektora 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Složene države i državne zajednice 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Socijalna država i socijalna sigurnost 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene tendencije državljanskog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene upravne doktrine 1, 2, 3 3.0
0,0,0
INFO
Teorija javnog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Teorija organizacije 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Upravljanje procesnom decentralizacije 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Ustavno sudovanje 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Ustrojstvo i odgovornost vlasti 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Civilno društvo i javne politike 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
E-uprava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europski upravni prostor 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Izbori i izborni sustavi 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javne službe 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javni menagment 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnopravna ograničenja prava vlasništva 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom poredbenom pravu 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Komparativna javna uprava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Koncesije i koncesionarna javna služba 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Postupci javnih nabava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo neprofitnog sektora 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Radni odnosi državnih i javnih službenika 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Složene države i državne zajednice 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Socijalna država i socijalna sigurnost 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Suvremene tendencije državljanskog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Suvremene upravne doktrine 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Teorija javnog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Teorija organizacije 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Upravljanje procesnom decentralizacije 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ustavno sudovanje 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ustrojstvo i odgovornost vlasti 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet II. - 2 2 3.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Lokalna samouprava i decentralizacija 2 3.0
1,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno upravno procesno pravo 2 3.0
1,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije II 2 3.0
1,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživači seminar II. 2 10.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet III. - 1 3 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet III. - 2 3 3.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet III. - 3 3 3.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije III 3 3.0
1,0,0
INFO
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu 3 3.0
1,0,0
INFO
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi 3 3.0
1,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar III. 3 10.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana prijave teme doktorske disertacije 5 15.0
0,0,0
INFO
Ostale aktivnosti iz područja doktorske disertacije 5 5.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 60.0
0,0,0
INFO