Pravilnik doktorskog studija

Na temelju članka 63. stavka 6. točke 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 40. stavka 1., članka 62. stavka 1. točke 3. i članka 63. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj dana 27. siječnja 2021. donosi


PRAVILNIK

O POSLIJEDIPLOMSKOM DOKTORSKOM STUDIJU PRAVNIH ZNANOSTI


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Predmet

(1) Pravilnikom o poslijediplomskom doktorskom studiju pravnih znanosti (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se ustroj i izvođenje poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti (dalje u tekstu: doktorski studij) koji se ustrojava i izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet).
(2) Odgovarajući pojmovi u ovom Pravilniku koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.


Članak 2.

Ciljevi doktorskog studija

Ciljevi doktorskog studija su osobito:
- stvaranje novih i relevantnih znanja i spoznaja te njihova primjena
- obrazovanje istraživača u znanstvenom polju pravo
- osposobljavanje doktoranada za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima, za samostalno istraživanje te za kritičko ocjenjivanje rada drugih
- stjecanje znanja, iskustava i vještina koje omogućavaju doktorima znanosti kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema
- povezivanje doktorskog studija s tržištem rada
- povećanje međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta kroz istraživanja u znanstvenom polju pravo.


Članak 3.

Ustrojavanje doktorskih studija

(1) Odluku o ustrojavanju doktorskog studija donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Fakultetskog vijeća.
(2) Zajednički i združeni doktorski studiji ustrojavaju se posebnim sporazumom.


Članak 4.

Nositelj doktorskoga studija

Nositelj i izvođač doktorskog studija je Fakultet.


II. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE DOKTORSKIM STUDIJEM


Članak 5.

Nadležna tijela

(1) Doktorski studij ustrojava se kao jedinstveni doktorski studij.
(2) Tijela nadležna za upravljanje doktorskim studijem jesu: voditelj doktorskog studija (dalje u tekstu: voditelj studija) i Fakultetsko vijeće (dalje u tekstu: Vijeće).


Članak 6.

Voditelj studija

(1) Voditelj studija je prodekan Fakulteta kojeg za voditelja studija imenuje dekan.
(2) Voditelj studija za svoj rad odgovara Vijeću i dekanu.
(3) Voditelj studija:
- upravlja provođenjem studijskog programa, odnosno izvedbenog plana nastave doktorskog studija
- priprema sve aktivnosti predviđene studijskim programom i upravlja njima
- osigurava izvođenje programa doktorskog studija u skladu s primjenjivim propisima
- utvrđuje raspored nastave u dogovoru s nastavnicima
- brine se za ostvarivanje financijskog plana
- osigurava provođenje anketa radi osiguranja kvalitete doktorskog studija te o njihovim rezultatima obavještava Vijeće i doktorande
- podnosi jednom godišnje Vijeću izvješće o radu
- imenuje povjerenstva za upis kandidata
- pomaže mentoru u njegovoj funkciji studijskog savjetnika doktoranda
- savjetuje, zajedno s mentorom, doktorande od upisa do kraja studija u planiranju njihovih karijera
- pomaže doktorandima, zajedno s mentorom, u sastavljanju njihova godišnjeg osobnog plana istraživačkog razvoja
- obavlja druge poslove u skladu s primjenjivim propisima.


Članak 7.

Vijeće

Vijeće obavlja sljedeće poslove:
- donosi Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju te njegove izmjene i dopune
- donosi studijski program i izvedbeni plan doktorskog studija i njihove izmjene i dopune
- raspisuje javni natječaj za upis studenata na doktorski studij
- odlučuje o upisu doktoranada
- imenuje povjerenstvo za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada
- imenuje povjerenstvo za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita
- imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada
- odlučuje o godišnjem izvješću o radu doktoranada i mentora
- odlučuje o sadržaju anketa o vrednovanju svih aktivnosti doktorskog studija
- odlučuje o godišnjem izvješću voditelja studija
- odlučuje o izvješćima povjerenstava za ocjenu obrane teme doktorskih radova
- odlučuje o izvješćima povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih radova
- donosi odluku o visini školarine na doktorskim studijima i o ostalim naknadama koje doktorand plaća tijekom studija
- obavlja druge poslove u skladu s Pravilnikom, Statutom Fakulteta te drugim primjenjivim propisima.


Članak 8.

Tajništvo doktorskoga studija i administrativni poslovi

Tajničke i administrativne poslove doktorskog studija obavlja referada za doktorske studije, a osobito:
- poslove u vezi s raspisivanjem javnog natječaja
- poslove u vezi s organizacijom i provedbom postupka upisa na doktorski studij
- evidenciju upisa studenata, financijskih rezultata upisa
- brigu o dokumentaciji i drugim aktima u vezi s doktorskim studijem
- obavještavanje nastavnika i studenata o rasporedu nastave
- posredovanje u komunikaciji između studenata, nastavnika, mentora i voditelja studija
- vođenje doktorske mape za svakog doktoranda koja sadrži sve bitne podatke o doktorandu od upisa do završetka studija.


II. UPIS NA STUDIJ


Članak 9.

Javni natječaj

(1) Upis na doktorski studij provodi se na temelju javnog natječaja.
(2) Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se početkom onog semestra koji prethodi prvom semestru doktorskog studija te se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnoj stranici Fakulteta. Natječaj traje jedan semestar.
(3) Javni natječaj sadrži podatke o uvjetima upisa, načinu provjere ispunjavanja tih uvjeta, dokumentima i drugim prilozima uz prijavu, rokovima za upis, upućivanje na primjenu ovog Pravilnika, studijskog programa i drugih propisa kojima se uređuje doktorski studij te druge podatke.


Članak 10.

Opći uvjeti za upis

(1) Opći uvjeti upisa na studij jesu:
1. završen integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij i stečeno zvanje magistra prava (mag. iur.) ili završen dodiplomski pravni studij i stečeno zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur.) ili ekvivalent ovih studija u inozemstvu
2. na završenom studiju potreban minimalni prosjek ocjena je 3,5 odnosno da je kandidat bio u 20 % najboljih studenata u generaciji s kojom je završio studij ili odgovarajući inozemni ekvivalenti, pri čemu se ovaj uvjet može zamijeniti ako osoba koja je kandidat tijekom završenog studija nije imala prosjek od najmanje 3,5, ali je završila poslijediplomski specijalistički pravni studij na kojem je stekla najmanje 90 ECTS bodova te pritom ostvarila minimalno prosjek ocjena 4,5 ili odgovarajući inozemni ekvivalenti
3. poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika u mjeri da se doktorand može koristiti stranom literaturom.
(2) Ako kandidat ne ispunjava opći uvjet iz točke 1. prethodnog stavka, mora imati završen sveučilišni diplomski studij i sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz područja prava.
(3) Ako kandidat ne ispunjava opći uvjet iz točke 2. stavka 1., on se može zamijeniti s tri znanstvena rada u samostalnom autorstvu iz područja prava iz kategorije A1 prema propisima o klasifikaciji znanstvenih radova za potrebe izbora u znanstvena zvanja.
(4) Za potrebe primjene stavka 1. točke 1. in fine ovog članka, kandidat koji je završio studij u inozemstvu mora dokazati da taj studij omogućava pristup sudačkoj ili odvjetničkoj pravnoj profesiji u državi u kojoj je završio studij.


Članak 11.

Prijava na natječaj

(1) Prijavi za natječaj moraju se priložiti:
- životopis
- diploma o završenom studiju, potvrda o položenim ispitima s ocjenama tijekom studiranja i iskazanim prosjekom ocjena, ako on postoji
- potvrde o znanju jezika, ako ih ima
- znanstveni radovi, ako ih ima, koji se mogu dodatno provjeriti i ocijeniti
- razrađeni prijedlog doktorske teme koji sadrži osnovne teze i cilj istraživanja, okvirni plan rada i preliminarni popis literature
- prijedlog osobe mentora uz pisanu suglasnost osobe koja je predložena za mentora da pristaje mentorirati doktoranda u odnosu na prijedlog teme
- dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (od kojih jedna može biti preporuka mentora) ili alternativno, jedna preporuka sveučilišnog nastavnika (također može biti predloženi mentor) i jedna preporuka osobe koja je postigla izuzetne rezultate u pravnoj struci.
(2) Prijave i prilozi dostavljaju se referadi za doktorski studij.


Članak 12.

Postupak upisa

Povjerenstvo za upis kandidata

(1) Voditelj doktorskog studija, na temelju savjetodavnog mišljenja članova katedre kojeg je član predloženi mentor, za svakog od prijavljenih kandidata imenuje posebno povjerenstvo za upis kandidata koje ima od tri do pet članova.
(2) Povjerenstvo čine nastavnici doktorskog studija koji se u svome znanstvenom radu bave temama koje su povezane s predloženom temom doktorskog rada kandidata.
(3) Voditelj doktorskog studija između članova povjerenstva imenuje predsjednika.
(4) Predloženi mentor kandidata ne može biti član povjerenstva.
(5) Nadležnosti povjerenstva za upis kandidata jesu:
- provjera ispunjava li kandidat uvjete za upis na doktorski studij
- provođenje razgovora s kandidatom
- provjera poznavanja stranih jezika
- provjera motiviranosti kandidata
- ocjena radova kandidata, ako ih ima
- davanje pisanog prijedloga o upisu ili odbijanju kandidata
- predlaganje tročlanog povjerenstva za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita s obzirom na područje predloženog doktorskog istraživanja.
(6) Povjerenstvo će prijedlog o upisu ili odbijanju kandidata donijeti, između ostaloga, na temelju ocjene motiviranosti kandidata i sposobnosti kandidata da provede predloženo doktorsko istraživanje u roku.
(7) Povjerenstvo prosljeđuje svoj prijedlog o upisu ili odbijanju kandidata voditelju doktorskog studija koji sve prijedloge upućuju na odlučivanje Vijeću.
(8) Odluku o upisu kandidata na doktorski studij donosi Vijeće.
(9) Rezultati natječaja javno se objavljuju.


Članak 13.

Upisne kvote

Na doktorski se studij u jednom semestru mogu upisati svi kandidati za koje je povjerenstvo za upis kandidata dalo prijedlog o upisu.


Članak 14.

Troškovi doktorskog studija

(1) Visinu školarine određuje Vijeće.
(2) Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.


III. USTROJSTVO I TRAJANJE STUDIJA

Članak 15.

Ustrojstvo

(1) Doktorski studij ustrojava se i izvodi prema studijskom programu i izvedbenom planu.
(2) Studijski program doktorskog studija sastoji se od obveznog predmeta Metodologija istraživanja u pravnim znanostima, doktorskog ispita, metodološke konferencije, doktorskih konferencija, konzultativne nastave, individualiziranog istraživačkog rada te ostalih studijskih sadržaja.


Članak 16.

Doktorski ispit i Povjerenstvo za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita

(1) Doktorski ispit može se polagati pisano, usmeno ili pisano i usmeno. Način polaganja utvrđuje povjerenstvo za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita.
(2) Ispit se polaže pred povjerenstvom za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita. Predsjednika i članove povjerenstva imenuje Vijeće na prijedlog povjerenstva za upis kandidata. Mentor je član povjerenstva. Članovi povjerenstva mogu biti osobe koje su bile članovi povjerenstva za upis kandidata.
(3) Ispit se polaže do kraja drugog semestra studija. Položeni doktorski ispit uvjet je upisa u treći semetar studija i formalne prijave teme doktorskog rada.
(4) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2). Neprolazna ocjena je nedovoljan (1).
(5) Doktorand može polagati ispit samo dva puta. Ako doktorand doktorski ispit ne položi iz drugog puta, gubi pravo daljnjeg studiranja.
(6) Doktorandima doktorskog studija prema ovom Pravilniku koji su bili upisani na doktorski studij na Fakultetu prema ranijim pravilnicima kojima se uređivao doktorski studij i doktorandima koji su upisani ili su završili poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu mogu se priznati obveze koje su ispunili na tim studijima u cijelosti ili djelomično kao položen doktorski ispit. Odluku o tome donosi povjerenstvo za određivanje sadržaja i polaganje doktorskog ispita. U tom će se slučaju doktorandima razmjerno smanjiti iznos školarine.


Članak 17.

Jezik

(1) Studijski program doktorskog studija može se izvoditi na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Pojedini oblici nastave mogu se izvoditi i na drugim jezicima.
(2) Doktorski rad piše se i brani na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Iznimno, može se odobriti pisanje i obrana doktorskog rada na nekom drugom stranom jeziku. Odluku o tome donosi Vijeće na prijedlog voditelja studija.
(3) Doktorand mora izraditi naslov, sažetak i ključne riječi rada na engleskom i hrvatskom jeziku i ako se rad piše na nekom drugom jeziku. Sažetak treba omogućiti razumijevanje cilja doktorskog rada, metoda istraživanja, rezultata i zaključaka.


Članak 18.

Trajanje

(1) Trajanje studija je šest semestara.
(2) Doktorand ima pravo završiti studij pod uvjetima pod kojima ga je upisao u roku od šest godina od početka nastave u prvom semestru. U navedeno razdoblje ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza prema odredbama ovog Pravilnika.
(3) U odluci kojom se produljuje doktorski studij odredit će se rok završetka studija.


IV. ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE I NASTAVA

Članak 19.

Struktura doktorskog studija

Doktorski studij ima znanstveno-nastavnu i znanstvenoistraživačku komponentu. Središnja je komponenta doktorskog studija znanstveno istraživanje i stvaranje.


Članak 20.

Nastava

(1) Ukupne obveze studenata određuju se studijskim programom u skladu s općim aktima Fakulteta i drugim primjenjivim propisima.
(2) Studij se izvodi po semestrima.
(3) Studij se izvodi kroz predavanja, metodološku konferenciju, doktorske konferencije, individualni istraživački rad, konzultacije, savjetovanja s mentorom i voditeljem studija te kroz druge oblike nastave utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom.


Članak 21.

Nastavnici

(1) Nastavnici na doktorskom studiju su zaposlenici Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju. Svaki od njih može biti mentor.
(2) U nastavi mogu sudjelovati i nastavnici s drugih fakulteta i sveučilišta te istaknuti znanstvenici.


V. DOKTORANDI

Članak 22.

Prava i obveze doktoranada

(1) Doktorandi imaju sljedeća prava:
- konzultacije s predmetnim nastavnicima, mentorom i voditeljem studija prema unaprijed dogovorenom rasporedu
- savjetovanje s mentorom u njegovoj funkciji studijskog savjetnika
- savjetovanje s mentorom i voditeljem studija u planiranju karijere doktoranda
- pristup svim odgovarajućim resursima Fakulteta (knjižnica, baze podataka i slično)
- zatražiti promjenu mentora ili teme doktorskog rada, uz pisani zahtjev i očitovanje novog mentora i dotadašnjeg mentora, o čemu odlučuje Vijeće
- pravo na sudjelovanje u anketama koje se provode u okviru studija i uvid u njihove rezultate
- druga prava prema primjenjivim propisima.
(2) Doktorandi imaju sljedeće obveze:
- redovito pohađati sve oblike nastave i aktivno u njima sudjelovati te ispunjavati obveze predviđene studijskom programom i izvedbenim planom
- podmiriti troškove studija
- jednom godišnje, na kraju svakog parnog semestra, izraditi godišnje izvješće o svom radu i godišnji osobni plan istraživačkog razvoja
- druge obveze određene propisima.


Članak 23

Praćenje karijere doktoranda

(1) Voditelj studija i mentor savjetuju doktoranda u planiranju njegove karijere za cijelo vrijeme trajanja studija u skladu s godišnjim osobnim planom istraživačkog razvoja i potrebama tržišta rada.
(2) Zadaća je mentora i voditelja studija i drugih nadležnih tijela Fakulteta da osiguraju povezanost doktoranada s vanjskim dionicima (poslodavcima doktoranada, alumnima Fakulteta i drugim osobama) i potrebama tržišta, ne zanemarujući pritom znanstvena načela.
(3) Voditelj studija jednom godišnje organizira radionice na kojima sudjeluju doktorandi, mentori, vanjski dionici i druge osobe. Na tim radionicama raspravlja se osobito o mogućnostima povezivanja doktorskih istraživanja doktoranada s potrebama tržišta rada i o razvoju prenosivih vještina.


Članak 24.

Mirovanje obveza

(1) Doktorand ima pravo na mirovanje obveza:
1. u vrijeme korištenja prava vezanih uz zaštitu roditeljstva (trudnoće, rodiljnih, roditeljskih i posvojiteljskih dopusta)
2. za vrijeme bolesti dulje od tri mjeseca koja je onemogućavala doktoranda u ispunjavanju obveza
3. u drugim opravdanim slučajevima predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom Fakulteta.
(2) Doktorand je dužan podnijeti zamolbu za mirovanje obveza s dokumentacijom bez odgađanja, čim to bude moguće.
(3) O zamolbi odlučuje Vijeće uz prethodni prijedlog voditelja studija.


Članak 25.

Prestanak statusa doktoranda

Status doktoranda prestaje:
1. završetkom studija odnosno protekom rokova trajanja studija iz članka 18. ovog Pravilnika
2. ispisom sa studija
3. neupisivanjem narednog semestra studija
4. ako dva puta ne položi doktorski ispit
5. donošenjem negativnog mišljenja Vijeća na dva godišnja izvješća o radu
6. ako doktorand ne obrani temu doktorskog rada
7. ako povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada odbije doktorski rad
8. ako doktorand ne obrani doktorski rad
9. isključenjem na temelju stegovne odluke nakon provedenog postupka prema općem aktu Fakulteta
10. u drugim slučajevima predviđenim općim aktima Fakulteta i drugim primjenjivim propisima.


VI. MENTORSTVO

Članak 26.

Mentor

(1) Vijeće doktorandu imenuje mentora prilikom donošenja odluke o upisu kandidata na temelju prijedloga doktoranda i pisane suglasnosti predloženog mentora.
(2) Za mentora se može imenovati zaposlenik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu.
(3). Za mentora može biti imenovan professor emeritus odnosno redoviti član HAZU-a koji je bio zaposlenik Fakulteta.
(4) Mentor koji je preuzeo mentorstvo prije odlaska u mirovinu ima pravo dovesti mentorstvo do kraja.
(5) Radi osiguravanja kvalitete doktorskoga rada, ako za to postoji potreba, npr. interdisciplinarnost istraživanja ili provođenje istraživanja u više ustanova, doktorandu se može imenovati i komentor. Komentor ne mora biti zaposlenik Fakulteta, ali mora imati odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje.
(6) Jedna osoba ne može biti mentorom više od dva doktoranda prema odredbama ovog Pravilnika.
(7) Ako je neka osoba mentor više od tri doktoranda ranijih doktorskih studija, može biti mentorom samo jednom doktorandu prema odredbama ovog Pravilnika.


Članak 27.

Obveze mentora

(1) Mentor:
- upućuje doktoranda u literaturu i metodologiju znanstvenoistraživačkog rada
- uz voditelja studija pomaže doktorandu, surađuje s njim i prati ga u radu u funkciji njegova studijskog savjetnika
- savjetuje doktoranda, uz voditelja studija, u planiranju njegove karijere
- potiče doktoranda na sudjelovanje u znanstvenim projektima
- prati kvalitetu doktorandova znanstvenog rada i napredovanje doktoranda kroz mentorska izvješća
- pomaže doktorandu u pripremi javne obrane teme doktorskog rada i javne obrane doktorskog rada
- vodi doktoranda tijekom izrade doktorskog rada.
(2) Ako ima više mentora, svaki od njih preuzima odgovornost za unaprijed određeni dio istraživanja i postupaka izrade doktorskog rada.
(3) Mentor je obvezan jednom godišnje podnijeti Vijeću pisano izvješće o radu doktoranda čiji je mentor.
(4) Mentor ne može biti član povjerenstva za obranu teme doktorskog rada ni povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada.


VII. DOKTORSKI RAD

Članak 28.

Doktorski rad

(1) Doktorski rad je izvoran i samostalan znanstveni rad, a po metodologiji obrade i stupnju doprinosa znanosti prikladan je za utvrđivanje pristupnikove sposobnosti da kao samostalni istraživač djeluje u znanstvenom polju prava.
(2) Upisom doktorskog studija doktorand daje suglasnost da njegov doktorski rad bude objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.


PRIJAVA, OCJENA I ODOBRENJE TEME DOKTORSKOGA RADA

Članak 29.

Prijava teme

(1) U trećem semestru kandidat mora javno obraniti temu doktorskog rada. Obrana teme je uvjet za upis u četvrti semestar studija.
(2) Prijava teme doktorskoga rada mora sadržavati:
- opće podatke o doktorandu
- životopis i popis radova doktoranda
- prijedlog naslova doktorskog rada
- izjavu doktoranda da nije prijavio doktorski rad s istovjetnom temom na drugom studiju Sveučilišta odnosno na drugom sveučilištu
- podatke o mentoru
- temeljni cilj i plan istraživanja
- metodologiju istraživanja
- obrazloženje teme i očekivani izvorni znanstveni doprinos doktorskog rada
- preliminarni popis literature i drugih izvora
- po potrebi, procjenu troškova istraživanja.
(3) Uz prijavu teme doktorskog rada doktorand mora priložiti obrazloženu suglasnost Etičkog povjerenstva Fakulteta ako se istraživanje provodi na ljudima.


Članak 30.

Povjerenstvo za ocjenu teme

(1) Vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada. Prijedlog podnosi voditelj studija na temelju savjetodavnog mišljenja članova katedre kojeg je član mentor doktoranda.
(2) Povjerenstvo se imenuje iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju te drugih istaknutih znanstvenika u znanstvenoj grani ili znanstvenim granama na koje se odnosi tema doktorskog rada.
(3) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju niti je zaposlena na Fakultetu.
(4) Predloženi mentor ne može član povjerenstva.
(5) Povjerenstvo se sastoji od tri ili pet članova.


Članak 31.

Ocjena teme i obrana teme

(1) Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada dužno je u roku od mjesec dana od imenovanja sastaviti izvješće o prijavljenoj temi.
(2) Datum obrane određuje povjerenstvo. Datum obrane objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Obrana teme doktorskog rada je javna.
(3) O obrani teme doktorskog rada povjerenstvo sastavlja zapisnik.
(4) Izvješće povjerenstva i zapisnik o obrani teme povjerenstvo dostavlja Vijeću. Izvješće sadržava ocjenu povjerenstva o predloženoj temi.
(5) Ako je izvješće povjerenstva negativno ili se traži dorada teme, doktorand može pristupiti ponovnoj obrani teme samo još jedanput.


OCJENA DOKTORSKOGA RADA

Članak 32.

Zahtjev za ocjenu doktorskoga rada

(1) Doktorand koji je ispunio sve obveze predviđene studijskim programom može podnijeti Fakultetu zahtjev za ocjenu doktorskog rada.
(2) Uz zahtjev za ocjenu doktorskog rada potrebno je priložiti neuvezani doktorski rad u dovoljnom broju primjeraka i u elektroničkom obliku te pisanu suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu.
(3) Ako mentor ne želi dati suglasnost iz stavka 2. ovog članka, mora u roku od 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.


Članak 33.

Postupak ocjene doktorskoga rada

(1) O zahtjevu za ocjenu doktorskog rada odlučuje Vijeće.
(2) Vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju te drugih istaknutih znanstvenika u znanstvenoj grani ili znanstvenim granama na koje se odnosi tema doktorskog rada. Prijedlog podnosi voditelj studija na temelju savjetodavnog mišljenja članova katedre kojeg je član mentor doktoranda.
(3) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju niti je zaposlena na Fakultetu. Mentor ne može biti član povjerenstva.
(4) Povjerenstvo se sastoji od tri ili pet članova.


Članak 34.

Izvješće i ocjena o doktorskome radu

(1) Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada dužno je bez odgađanja, a najviše u roku od tri mjeseca od imenovanja i primitka rada, dati pisano izvješće s ocjenom doktorskog rada. Predsjednik povjerenstva priprema izvješće na temelju prikupljenih mišljenja članova povjerenstva, a izvješće potpisuju svi članovi povjerenstva. Svaki član povjerenstva ima pravo predati izdvojenu i obrazloženu ocjenu.
(2) Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u svojem izvješću može predložiti:
1. prihvaćanje doktorskog rada s izričitom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu, ili
2. doradu doktorskog rada, ili
3. odbijanje doktorskog rada.


Članak 35.

Obavijest o izvješću o doktorskom radu

Nakon što povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada podnese pisano izvješće, dekan će odmah bez odgađanja objaviti obavijest na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnim stranicama da je izvješće predano i da sve zainteresirane osobe mogu u prostorijama Fakulteta, u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa, pregledati izrađeni doktorski rad i izvješće, te podnijeti svoje pisane primjedbe na doktorski rad i na izvješće.


Članak 36.

Odlučivanje o izvješću o doktorskom radu

(1) Vijeće će na prvoj svojoj sjednici nakon proteka roka iz prethodnog članka raspraviti o izvješću o ocjeni doktorskog rada i pisanim primjedbama koje su na izvješće podnesene do dana održavanja sjednice.
(2) Vijeće može prihvatiti doktorski rad samo ako je to predložila većina članova povjerenstva.


OBRANA DOKTORSKOGA RADA

Članak 37.

Određivanje obrane doktorskoga rada

(1) Ako Vijeće, na temelju prijedloga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, prihvati taj rad, dekan određuje dan i mjesto obrane.
(2) Obrana doktorskog rada mora se održati najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je Vijeće prihvatilo doktorski rad.
(3) Dekan objavljuje oglas o obrani doktorskog rada s podacima o pristupniku, temi rada te vremenu i mjestu održavanja obrane, najkasnije osam dana prije održavanja obrane.
(4) Ako pristupnik bez opravdanog razloga ne pristupi obrani, dekan na prijedlog povjerenstva za obranu doktorskog rada obustavlja postupak i vraća rad pristupniku.


Članak 38.

Postupak obrane doktorskoga rada

(1) Postupak obrane doktorskog rada je javan.
(2) Predsjednik povjerenstva za obranu doktorskog rada otvara postupak obrane, iznosi opće podatke o pristupniku, o rezultatima njegova studija, o doktorskom istraživanju te o izvješću na temelju kojeg je Vijeće prihvatilo doktorski rad.
(3) Nakon izvješća predsjednika povjerenstva pristupnik izlaže sadržaj doktorskog rada i objašnjava zaključke do kojih je u doktorskom radu došao.
(4) Nakon izlaganja pristupnika, članovi povjerenstva postavljaju mu pitanja i iznose primjedbe na doktorski rad, a mogu tražiti i objašnjenja u vezi s doktorskim radom i usmenom obranom.
(5) Pristupnik je dužan odgovoriti na pitanja koja mu postave članovi povjerenstva te dati tražena objašnjenja.
(6) Kad povjerenstvo zaključi da se o predmetu obrane dovoljno raspravljalo, predsjednik povjerenstva priopćuje da je obrana zaključena, a povjerenstvo se povlači na vijećanje i odlučivanje glasovanjem.
(7) Povjerenstvo većinom glasova donosi odluku o tome je li pristupnik obranio doktorski rad.
(8) Ocjena na obrani može biti rite, cum laude, magna cum laude ili summa cum laude.
(9) Predsjednik povjerenstva javno proglašava odluku povjerenstva.
(10) Doktorski rad brani se samo jedanput.


Članak 39.

Zapisnik o obrani doktorskoga rada

(1) O obrani doktorskog rada vodi se zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva za obranu i zapisničar.
(2) Zapisnik o obrani doktorskog rada vodi se na hrvatskom jeziku i na jeziku na kojem se rad brani.


Članak 40.

Završetak doktorskog studija

Kada povjerenstvo za obranu doktorskog rada odluči da je pristupnik s uspjehom obranio doktorski rad, smatra se da je pristupnik završio doktorski studij.


Članak 41.

Uvezani doktorski rad

(1) Nakon uspješne obrane doktorskog rada, pristupnik u dogovoru s referadom doktorskog studija u doktorski rad dodaje list s podacima o autoru rada, sastavu povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada, potpisima članova povjerenstva te datumom obrane doktorskog rada (uvezani doktorski rad).
(2) Pristupnik u roku od mjesec dana od dana obrane doktorskog rada dostavlja četiri primjerka uvezanog doktorskog rada te primjerak rada u računalno čitljivom formatu i na mediju kako je propisao Senat Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Fakulteta i drugih odgovarajućih ustanova u Republici Hrvatskoj.


VIII. AKADEMSKI STUPANJ

Članak 42.

Akademski stupanj

Osoba koja završi doktorski studij iz pravnih znanosti stječe akademski stupanj doktora/ doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvene znanosti / znanstveno polje pravo.


IX. DIPLOMA O DOKTORATU ZNANOSTI

Članak 43.

Diploma o doktoratu znanosti

(1) Na temelju pozitivne odluke iz članka 38. stavaka 7. i 8. ovog Pravilnika, Sveučilište u Zagrebu izdaje diplomu o doktoratu znanosti.
(2) Doktorandu se izdaje i dopunska isprava o rezultatima postignutim tijekom doktorskog studija.
(3) Doktorandu se na osobni zahtjev dopunska isprava o studiju može izdati i prije završetka studija.
(4) Diploma o doktoratu znanosti i druge isprave koje se izdaju u skladu s ovim Pravilnikom javne su isprave. Izdaju se na propisanom obrascu za hrvatskom jeziku s tim da se, na zahtjev, diploma izdaje i na latinskom jeziku.


X. POSTUPAK ZA ODUZIMANJE STEČENOG AKADEMSKOG STUPNJA –

Članak 44.

Postupak za oduzimanje stečenog akademskog stupnja

(1) Nakon što Fakultet od nadležnih tijela Sveučilišta zaprimi prijavu za oduzimanje akademskog stupnja, Vijeće imenuje povjerenstvo od tri člana u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora.
(2) U povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ne može biti imenovana osoba koja je bila član povjerenstva u postupku stjecanja osporavanog akademskog stupnja.
(3) Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana imenovanja dati pisano izvješće o opravdanosti prijave za oduzimanje akademskog stupnja.
(4) Dekan dostavlja podnositelju prijave i osobi čiji se akademski stupanj osporava izvješće iz stavka 3. ovog članka.
(5) Podnositelj prijave i osoba čiji se akademski stupanj osporava mogu u roku od 30 dana od primitka izvješća dati svoje pisano očitovanje.


Članak 45.

Odlučivanje o izvješću

(1) Nakon primitka očitovanja podnositelja prijave odnosno osobe čiji se akademski stupanj osporava, ili nakon proteka roka iz članka 44. stavka 5. ovog Pravilnika, dekan saziva sjednicu Vijeća radi raspravljanja i donošenja odluke o izvješću iz članka 44. ovog Pravilnika.
(2) Na sjednicu Vijeća pozivaju se podnositelj prijave i osoba protiv koje je pokrenut postupak za oduzimanje akademskog stupnja.
(3) Odluka Vijeća upućuje se na daljnje odlučivanje nadležnim tijelima Sveučilišta.


XI. UNUTARNJE VREDNOVANJE I OSIGURANJE KVALITETE STUDIJA

Članak 46.

(1) Radi provjere kvalitete doktorskog studija, voditelj studija dužan je osigurati provođenje anketa:
- putem anketnog upitnika Anketni list za procjenu kvalitete nastavnog rada nastavnika ocjenjuje se kvaliteta nastavnog rada nastavnika na predmetu Metodologija istraživanja u pravnim znanostima; anketa se provodi odmah nakon odslušanog predmeta
- putem anketnog upitnika Anketni list za procjenu kvalitete suradnje s vanjskim dionicima ocjenjuje se kvaliteta suradnje Fakulteta s vanjskim dionicima i pomaganje doktorandima u planiranju karijere, a anketu ispunjavaju i doktorandi i vanjski dionici
- putem anketnog upitnika Anketni list za procjenu kvalitete pripremanja i polaganja doktorskog ispita ocjenjuje se kvaliteta podrške i pripreme doktoranda za polaganje ispita; anketa se provodi nakon položenog doktorskog ispita
- putem anketnog upitnika Anketni list za procjenu kvalitete institucionalne podrške ocjenjuje se kvaliteta rada administrativnih službi Fakulteta (referade, knjižnice, Ureda za međunarodnu suradnju i slično); anketa se provodi nakon svake godine doktorskog studija
- putem anketnog upitnika Anketni list za procjenu kvalitete doktorskog studija ocjenjuju se različita obilježja doktorskog studija kao što su podaci o uvjetima studija,
ocjenjivanje studijskog programa u cjelini, podaci o odnosu nastavnika prema doktorandima i slično, a anketa se provodi nakon svake godine doktorskog studija.
(2) O rezultatima ankete voditelj je dužan podnijeti izvješće Vijeću i obavijestiti doktorande te, po potrebi, inicirati promjene u doktorskom studiju.


XII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 47.

Sastavni dio Pravilnika

(1) Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatraju se studijski program i izvedbeni plan doktorskog studija te odluka kojom se utvrđuju školarina i naknade na doktorskom studiju.
(2) Ovaj Pravilnik, njegove izmjene i dopune, studijski program doktorskog studija, izvedbeni plan studija i odluka kojom se utvrđuju školarina i naknade objavljuju se na mrežnim stranicama Fakulteta.


Članak 48.

Status studenata ranijih doktorskih studija i specijalističkih studija i upis na doktorski studij pravnih znanosti

(1) Doktorandi koji su upisali doktorski studij prema ranijim pravilnicima kojima se uređivao doktorski studij na Fakultetu imaju pravo dovršiti taj studij prema odredbama pravilnika koji su bili na snazi u trenutku upisa i u rokovima koji su tamo određeni.
(2) Doktorandi koji su upisali doktorski studij na temelju rješenja kojim im se dopušta prijelaz na doktorski studij na Fakultetu s poslijediplomskog specijalističkog studija imaju pravo dovršiti doktorski studij prema odredbama pravilnika koji su bili na snazi u trenutku upisa na doktorski studij.
(3) Doktorandi iz prethodnih stavaka ovog članka te polaznici poslijediplomskih specijalističkih studija i osobe koje su završile poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu mogu se upisati na doktorski studij prema odredbama ovog Pravilnika samo uz ispunjavanje uvjeta i uz postupak upisa koji su njime određeni.


Članak 49.

Stupanje na snagu

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon pozitivnog dovršetka akreditacije doktorskog studija i osmog dana od dana njegova objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.
(2) Pravilnik se primjenjuje na doktorski studij pravnih znanosti započet nakon njegova stupanja na snagu.
(3) Na doktorske studije započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe pravilnika koji su bili na snazi u trenutku početka studija.
(4) Na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike nastavlja se primjenjivati Pravilnik o poslijediplomskim studijima od 21. prosinca 2016.


Dekan
Prof. dr. sc. Igor Gliha

 

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju pravnih znanosti (.pdf)