Odluka o umanjenju školarine za diplome summa i magna cum laude

Na temelju članka 6. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donosim

ODLUKU

1. Studenti kojima je po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveudilišnog pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izdana diploma summa cum laude odobrava se umanjenje iznosa školarine za 20% na poslijediplomskim studijima kojih je nositelj Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i to dok redovito ispunjavanju obveze na upisanom studijskom programu.

2. Studenti kojima je po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izdana diploma magna cum laude odobrava se umanjenje iznosa školarine za 10% na poslijediplomskim studijima kojih je nositelj Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i to dok redovito ispunjavanju obveze na upisanom studijskom programu.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se na poslijediplomske studije započete nakon njezinog stupanja na snagu. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka klasa 602-04116-14130, urbroj: 251-55-16-2, od 16. ožujka 2016., o smanjenju obveze plaćanja školarine na poslijediplomskim studijima.

Obrazloženje

Zbog izmijenjenih uvjeta poslovanja, koji su uslijedili nakon donošenja odluke klasa: 602-04116-14130, urbroj: 251-55-16-2, od 16. ožujka 2016., o smanjenju obveze plaćanja školarine na poslijediplomskim studijima, stekli su se uvjeti za prestanak važenja te odluke te je odlučeno kao u izreci.

Dekan
Prof. dr. sc. Ivan Koprić

ODLUKA