Odluka o školarini i naknadama doktorskog studija

 

I. Školarina za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti (dalje u tekstu: Studij) iznosi 12.000,00 kuna po semestru, odnosno 1.593,00 Eura prema utvrđenom fiksnom tečaju konverzije Eura u kune. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.

II. Student koji nakon završetka semestra za koji je podmirio školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.

III. Školarina iz točke I. ove odluke obuhvaća sva prava predviđena člankom 22. stavkom 1. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti (dalje u tekstu: Pravilnik), uključujući i organizaciju i vođenje doktorskih i metodoloških konferencija.
Školarina ne obuhvaća troškove smještaja, prehrane, putne troškove i druge slične materijalne troškove koji bi studentima mogli nastati u vezi s održavanjem doktorskih ili metodoloških konferencija.

IV. Naknada za izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi:
- student koji izradi i obrani doktorski rad u roku iz članka 18. stavka 2. Pravilnika nije dužan platiti naknadu za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine za jedan semestar Studija;
- student koji je upisao šesti semestar Studija, ali nije izradio i obranio doktorski rad u roku iz članka 18. stavka 2. Pravilnika, dužan je platiti naknadu za produljenje doktorskog studija sukladno članku 18. stavku 3. Pravilnika, u visini školarine za jedan semestar Studija.

V. Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2021/2022. na sve studente koji upisuju Studij.


Odluka o školarini i naknadama za poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti (.pdf)