Statut Studentskog zbora Pravnog fakulteta

 

Na temelju članka 7. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama  (NN br. 71/07 – dalje: Zakon) i Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28.svibnja 2014. godine, donijelo je

 

 

 

STATUT

STUDENTSKOG ZBORA

PRAVNOG FAKULTETA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

 

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1 )Ovim se Statutom pobliže određuje ustrojstvo i način rada Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tijela Studentskog zbora, sastav, način izbora i nadležnost pojedinih tijela Studentskog zbora, način imenovanja studentskog pravobranitelja, način izbora predstavnika studenata u tijela Pravnog fakulteta, odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora te ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.

(2 )Statut je temeljni akt Studentskog zbora.

 

Članak 2.

 

(1)   Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Pravnog fakulteta te predstavlja studente Pravnog fakulteta u sustavu visokog obrazovanja.

(2)   Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Pravnog fakulteta i tijelima Sveučilišta u Zagrebu, zaštiti koju studenti uživaju pred Studentskim pravobraniteljem te u odnosu na pravo na sudjelovanje u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim aktima Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta te Studentskog zbora.

(3)   Članstvo u Studentskom zboru kao i sudjelovanje u radu tijela navedenih u stavku 2. ovog članka je dobrovoljno.

 

II.STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 3.

 

(1) Studentski zbor sudjeluje u pravnom prometu kao zasebna organizacijska jedinica u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom: Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

(2) Sjedište Studentskog zbora je u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

III.SASTAV I DJELOVANJE STUDENTSKOG ZBORA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Članak 4.

 

(1) Studentski zbor čine svi studentski predstavnici izabrani na izborima za Studentski zbor.

(2) Studentski zbor ima 20 članova.

 

Članak 5.

Studentski zbor:

 

 1. bira i razrješuje Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Studentskog zbora te imenuje Studentskog pravobranitelja;
 2. utvrđuje prijedlog Statuta Studentskog zbora;
 3. donosi poslovnik o radu Studentskog zbora;
 4. imenuje predstavnike studenata u Fakultetsko vijeće i druga tijela Pravnog fakulteta;
 5. donosi opće akte;
 6. donosi plan i program rada Studentskog zbora;
 7. imenuje radna tijela Studentskog zbora;
 8. prihvaća izvješća o radu tijela Studentskog zbora;
 9. brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora;
 10. imenuje predstavnika Pravnog fakulteta u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu;
 11. predlaže nadležnim tijelima Pravnog fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 12. obavlja druge poslove od interesa za studente Pravnog fakulteta u skladu s ovim Statutom i Statutom Pravnog fakulteta.

 

Članak 6.

 

(1)  Mandat članova Studentskog zbora započinje početkom akademske godine koja slijedi nakon provedenih izbora, a traje dvije godine uz mogućnost ponovnog izbora.

(2)  Ako studentu koji je izabran za člana Studentskog zbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga kandidat za člana zbora koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran.

(3)  Ako je nemoguće obaviti zamjenu člana studentskog zbora na način opisan u stavku 2. ovog članka, Studentski zbor raspisuje izbore za prazno mjesto u zboru.

 

Članak 7.

 

Mandat Predsjednika Studentskog zbora, Potpredsjednika, Tajnika i Studentskog Pravobranitelja traje godinu dana uz mogućnost ponovnog izbora.

 

 

Članak 8.

 

(1) Studentski zbor donosi odluke na sjednicama Studentskog zbora.

(2) Sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik sukladno ovom Statutu te Poslovniku Studentskog zbora.

(3) Studentski zbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici prisutna natpolovična većina izabranih članova, te ako nije drugačije predviđeno ovim Statutom ili drugim općim aktom Studentskog zbora.

(4) Studentski zbor i njegova radna tijela mogu donositi odluke i elektronskim ili drugim odgovarajućim putem ako su o takvom načinu donošenja odluke pravovremeno obaviješteni svi članovi Studentskog zbora ili odnosnog tijela te im je omogućeno raspravljati o svim pitanjima vezanim uz odluku koja se tako donosi.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka smatra se da je nazočna većina članova potrebna za donošenje pravovaljanih odluka Studentskog zbora ili odnosnog tijela ako su svi članovi Studentskog zbora ili odnosnog tijela bili pravovremeno obaviješteni o elektronskom ili drugom odgovarajućem načinu donošenja odluka.

(6) Odluka donesena na način opisan u stavcima 4. i 5. ovog članka provodi se odmah, a mora se potvrditi na sljedećoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici Studentskog zbora ili odnosnog tijela ako to zatraži barem jedan član Studentskog zbora ili tog tijela u roku od 30 dana od dana saznanja za tako donesenu odluku, a najkasnije 60 dana od dana donošenja odluke.

(7) Po isteku rokova iz stavka 6. ovog članka reviziju odluke može zatražiti većina članova Studentskog zbora ili odnosnog tijela na prvoj sljedećoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici koja se održava po isteku odnosnog roka.

(8) Ako po zahtjevu člana iz stavka 6. ovog članka odluka Studentskog zbora ili odnosnog tijela ne bude potvrđena smatra se kao da nikada nije ni donesena.

 

 

Članak 9.

 

(1) Predsjednik Studentskog zbora dužan je redovito sazivati sjednice zbora, najmanje jednom mjesečno.

(2) Na pisani prijedlog najmanje 10 članova Studentskog zbora, Predsjednik mora sazvati sjednicu zbora u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga. Ako to ne učini, sjednicu zbora mogu sazvati predlagatelji.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovog članka podnosi se Predsjedništvu Studentskog zbora.

 

Članak 10.

 

(1) Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik Studentskog zbora, a utvrđuje Studentski zbor.

(2) Studentskim zborom predsjedava Predsjednik Studentskog zbora, a u slučaju njegove odsutnosti Potpredsjednik, odnosno Tajnik prema redoslijedu utvrđenom ovim Statutom.

(3) O sjednici se vodi zapisnik koji sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda, te potpis zapisničara i predsjedavajućega.

 

 

IV.  TIJELA STUDENTSKOG ZBORA

 

Članak 11.

 

Tijela Studentskog zbora su: Predsjednik, Potpredsjednik, Tajnik, Predsjedništvo te radna tijela – odbori.

 

Predsjednik

Članak 12.

Predsjednik Studentskog zbora:

 

 1. zastupa i predstavlja Studentski zbor;
 2. predlaže Studentskom zboru plan i program rada Studentskog zbora;
 3. saziva sjednice Studentskog zbora te im predsjedava;
 4. predlaže dnevni red sjednica Studentskog zbora;
 5. predlaže predsjednike pojedinih odbora unutar Studentskog zbora;
 6. predlaže Potpredsjednika;
 7. ako je pozvan, može prisustvovati sastanku Uprave Pravnog fakulteta i bez odobrenja Studentskog zbora;
 8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Pravnog fakulteta, Statutom, te općim aktima Studentskog zbora.

 

Članak 13.

 

Predsjednik Studentskog zbora odgovoran je Studentskom zboru.

 

Članak 14.

 

(1) Predsjednika biraju i razrješuju članovi  Studentskog zbora tajnim glasovanjem.

(2) Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova svih članova Studentskog zbora.

(3) Iznimno, Predsjednik se može izabrati javno, podizanjem ruke, ako tako odluči većina članova Studentkog zbora.

 

Članak 15.

 

(1) Predsjednik s dužnosti može odstupiti samostalno pismenom ostavkom koju prihvaća natpolovična većina svih članova Studentskog zbora.

(2) U ostavci iz stavka 1. ovog članka Predsjednik mora navesti prijedlog novog predsjednika Studentskog zbora o kojem Studentski zbor donosi zasebnu odluku.

(3) Predsjednika s dužnosti može razriješiti Studentski zbor na prijedlog najmanje trećine članova Studentskog zbora kada:

 1. ne postupi po propisima i općim aktima Pravnog fakulteta i/ili Studentskog zbora;
 2. ne izvršava odluke Studentskog zbora ili postupa protivno njima;
 3. nesavjesnim ili nemarnim radom prouzroči znatniju materijalnu štetu;
 4. svojim ponašanjem naruši ugled Pravnog fakulteta i/ili Studentskog zbora
 5. u obnašanju dužnosti prekorači svoje ovlasti;
 6. iz drugih opravdanih razloga.

 

 

Članak 16.

 

(1) Odluku o pokretanju postupka za razrješenje Predsjednika Studentskog zbora donosi Studentski zbor na pisani zahtjev najmanje trećine članova Studentskog zbora. Zahtjev mora biti obrazložen te se u njemu moraju navesti razlozi zbog kojih se traži razrješenje.

(2) O zahtjevu odlučuje Studentski zbor tajnim glasovanjem i to natpolovičnom većinom glasova svih članova Studentskog zbora.

 

Potpredsjednik

Članak 17.

 

Potpredsjednik Studentskog zbora:

(1) zamjenjuje Predsjednika Studentskog zbora za vrijeme njegove odsutnosti u svim poslovima i ovlastima;

(2) pomaže Predsjedniku u radu i razvoju Studentskog zbora

(3) obavlja druge poslove iz nadležnosti Studentskog zbora u skladu s ovim Statutom,  Statutom Pravnog fakulteta i općim aktima Studentskog zbora.

 

Članak 18.

 

(1) Potpredsjednika imenuje Studentski zbor na prijedlog Predsjednika.

(2) Na izbor i razrješenje Potpredsjednika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Statuta koje se odnose na izbor i razrješenje Predsjednika.

 

Tajnik

Članak 19.

 

(1) Tajnika Studentskog zbora imenuje Studentski zbor na prijedlog Predsjednika.

(2) Na izbor i razrješenje Tajnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Statuta koje se odnose na izbor i razrješenje Predsjednika;

(3) Tajnik Studentskog zbora:

 1. u suradnji s Predsjednikom priprema dokumentaciju za sjednice Studentskog zbora;
 2. po nalogu Predsjednika obavještava članove Studentskog zbora o održavanju sjednice;
 3. vodi zapisnike;
 4. u odsutnosti Predsjednika i Potpredsjednika obavlja funkcije Predsjednika;
 5. obavlja druge poslove iz nadležnosti Studentskog zbora u skladu s ovim Statutom, Statutom Pravnog fakulteta i općim aktima Studentskog zbora.

 

Članak 20.

 

(1) Predsjednik Studentskog zbora, Potpredsjednik te Tajnik čine Predsjedništvo.

(2) Predsjedništvo predlaže rješenja za najvažnija pitanja Studentskog zbora te obavlja druge zadatke propisane općim aktima Studentskog zbora.

(3.) Članovi Predsjedništva biraju se i razrješavaju pojedinačno u procesu koji je određen ovim Statutom.

 

 

Odbori

Članak 21.

 

(1) Odbori su radna tijela Studentskog zbora.

(2) Odbori pomažu Studentskom zboru u ispunjavanju programa Studentskog zbora u skladu s područjima djelovanja.Djelokrug poslova odbora određuje se odlukom o ustrojstvu.

(3) Odbore ustrojava i ukida Studentski zbor natpolovičnom većinom svih članova Studentskog zbora.

(4) Odbori se ustrojavaju kao stalna i povremena tijela.

(5) Studentski zbor može imati najviše sedam odbora.

 

Članak 22.

 1. Stalni odbori Studentskog zbora su:
  1. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
  2. ODBOR ZA PRITUŽBE I PROBLEME STUDENATA
  3. ODBOR ZA ODNOSE S KATEDRAMA I STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA
  4. ODBOR ZA STRUČNE STUDIJE
  5. ODBOR ZA SOCIJALNI STUDIJ
 2. Odbor za unapređenje studija može imati pododbore.
 3. Članovi Odbora za stručne studije su studenti Studijskog centra za javnu upravu i javne finacije Pravnog fakulteta.
 4. Članovi Odbora za socijalni studij su studenti Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta.
 5. Odbori nemaju pravo zastupati Studentski zbor.

 

Članak 23.

 

(1)   Odbori broje najmanje dva člana i predsjednika, a mogu imati najviše pet članova.

(2)   Predsjednika odbora bira i razrješuje Studentski zbor na prijedlog Predsjednika na razdoblje od jedne godine, a članove odbora bira i razrješuje predsjednik odbora.

(3)   Predsjednik odbora mora biti član Studentskog zbora. Članovi odbora mogu biti i studenti koji nisu članovi Studentskog zbora.

(4)   Članova odbora koji nisu članovi Studentskog zbora može u pojedinom odboru biti najviše dvoje.

 

Članak 24.
 

(1)   Odbori su odgovorni za svoj rad  Studentskom zboru.

(2)   Svaki je odbor dužan o tijeku svog rada podnositi izvješća na zahtjev Studentskog zbora, a najmanje jednom godišnje.

 

 

 1. STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

 

Članak 25.

 

(1)Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na mandat od godine dana uz mogućnost reizbora.

(2)Izbor i rad Studentskog pravobranitelja uređuju se Pravilnikom kojeg donosi Studentski zbor.

(3) Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima samostalnosti u radu, povjerljivosti, objektivnosti, ravnopravnosti te transparentnosti.

 

 

Članak 26.

 

Studentski pravobranitelj:

 1. prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Pravnog fakulteta;
 2. savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
 3. sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
 4. sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Pravnog fakulteta raspravlja pitanja ostvarivanja prava studenata;
 5. sudjeluje u radu Povjerenstva za pritužbe i žalbe Pravnog fakulteta te u Odboru Studentskog zbora za pritužbe i probleme studenata
 6. donosi plan i program djelovanja koji predstavlja Studentskom zboru;
 7. surađuje sa Studentskim zborom na polju ostvarivanja prava studenata;
 8. prema potrebi sudjeluje u radu sjednica Studentskog zbora;
 9. obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

 

Članak 27.

 

Studentski pravobranitelj ima sjedište na Pravnom Fakultetu koji mu pruža administrativno-tehničku pomoć.

 

Članak 28.

 

Studentski pravobranitelj izravno odgovara Studentskom zboru te je dužan podnijeti izvješće o svom radu Studentskom zboru najmanje jednom u 3 mjeseca.

 

 

VI. FINANCIRANJE STUDENTSKOG ZBORA

 

Članak 29.

 

Studentski zbor financira se u skladu s odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Članak 30.

 

(1) Studentski zbor stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti:

 1. putem  Sveučilišta u Zagrebu ili iz sredstava koja se u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad te za posebne programe koje predlažu podružnice studentskih zborova;
 2. od zaklada, fondova i darovnica;
 3. iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama Studentskog zbora.                                                                    (2) Sredstva namijenjena Studentskom zboru Pravnog fakulteta uplaćuju se na račun fakulteta, a u skladu s proračunom Studentskog zbora Sveučilišta i studentskim projektima koje je predložio Studentski zbor Pravnog fakulteta.

 

Članak 31.

 

Studentski zbor posluje putem podračuna otvorenog od strane Fakulteta za potrebe studentskog zbora. Svaka transakcija s podračuna Studentskog zbora treba biti ovjerena potpisima dekana Fakulteta ili druge ovlaštene osobe te Predsjednika Studentskog zbora ili druge ovlaštene osobe na temelju ovog Statuta ili odlukom Studentskog zbora.

 

VII.     IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE

U STUDENTSKI ZBOR PFZG

 

Članak 32.

 

(1)Izbori za članove i zamjenike članova Studentskog zbora održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake druge akademske godine.

(2)Mandat izabranih članova Studentskog zbora počinje početkom akademske godine koja slijedi nakon provedenih izbora.

(3)Izbore raspisuje rektor Sveučilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore.

(4)Način provođenja izbora uređuje se općim aktom Studentskog zbora Sveučilišta u skladu sa Zakonom i općim aktima Sveučilišta i Pravnog fakulteta.

 

 

 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 33.

Statut Studentskog zbora donosi Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta na temelju prijedloga dvotrećinske većine svih članova Studentskog zbora, uz davanje prethodne suglasnosti na njegovo donošenje od Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članak 34.

Opći akti predviđeni  ovim Statutom te oni potrebni za njegovu provedbu donijet će se u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Statuta.

 

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Fakultetskom vijeću, a objavit će se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

 

 

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA

 PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

          Zvonimir Brzić