Akti Studentskog zbora

Popis akata koje je donio Studenski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojim sjednicama