OBAVIJESTI:
Civilno društvo i javna uprava
Obavijesti
UPUTE ZA IZRADU ESEJA IZ IZBORNOG KOLEGIJA- CIVILNO DRUŠTVO I JAVNA UPRAVA Ispit iz kolegija Civilno društvo polaže se pismenim putem na odabranu temu. Studenti sami definiraju i predlažu temu te okvirnu strukturu eseja, temeljem pregleda obavezne ispitne literature te pretrage dodatne literature. Esej je kritički i dijaloški prikaz određene teme ili područja. Opseg rada može se kretati između 7 do 10 stranica. Potrebna je osobna interpretacija i kritički osvrt, koji se temelji na raspravi, argumentiranju i promišljenoj uporabi korištene literature. Esej treba imati uvod, središnji dio i zaključak. U uvodnom dijelu potrebno je kratko predstaviti temu eseja te sažeto opisati strukturu i sadržaj eseja. U središnjem dijelu iznose se promišljanja o određenoj problematici, koja se potkrjepljuju teorijskim i empirijskim spoznajama. U zaključku se povezuju već iznesene glavne točke s eventualnom preporukom za nova istraživanja u tom području. U izradi eseja studenti mogu konzultirati nastavnike na kolegiju. Neizostavan dio eseja je popis korištene literature te referiranje na literaturu u tekstu. Obavezna ispitna literatura obuhvaća slijedeće tri jedinice: Bežovan, G. (2005). Civilno društvo (drugo izdanje). Zagreb: Nakladni zavod Globus. Bežovan, G., Zrinščak, S. (2007). Civilno društvo u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo. Bežovan, G.; Matančević, J., (2017.) Civilno društvo i pozitivne promjene, Zagreb: Školska knjiga. Rok za predaju eseja- studenti su dužni predati e-inačicu eseja, e-poštom nastavnicima, najkasnije zadnji radni dan prije ispitnog roka do 13,00 sati.