Nakon obrane diplomskog rada

Mentor/ica studentskoj službi, putem elektroničke pošte, dostavlja ispunjen obrazac - Zapisnik o ocjeni i obrani diplomskog rada.  


Student/ica u studentsku službu putem elektroničke pošte dostavlja: 

a) diplomski rad u pdf formatu
b) diplomski rad u word formatu
c) poseban word dokument sa slijedećim podacima o radu:

i.) Sažetak rada – citirani dio sažetka iz diplomskog rada (do 20 rečenica najviše) - na hrvatskom i engleskom jeziku
ii.) Ključne riječi – obvezno navesti ključne riječi za koje se smatra da kao pojmovi opisuju temeljni sadržaj rada (od 6 do 8 ključnih riječi) - na hrvatskom i engleskom jeziku

d) dokaz o uplati: 66,36 € / 500,00 kn

Podaci za uplatu:
    IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729
    Model: HR00
    Poziv na broj: 
    10141 – JMBAG diplomski sveučilišni studij Socijalnog rada
    10142 – JMBAG diplomski sveučilišni studij Socijalne politike
    Svrha: izrada diplome (s promocijom) 
(uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili Internet bankarstvom)

e) potvrdu knjižnice da student nema zaduženja 


f) obrazac Agencije za znanost i visoko obrazovanje 


Kontakt adresa za sve navedeno je zavrsetak-studija@pravo.hr


Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada ima tri člana, a predsjedava mu mentor studenta. 

Pisani diplomski rad kao i usmena obrana rada moraju biti ocijenjeni prolaznom ocjenom većine članova povjerenstva. Ako je pisani rad ili usmena obrana diplomskog rada ocijenjena negativno, student je dužan izraditi novi diplomski rad.

Obrane radova ne mogu se održavati u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, blagdana i dana kada Fakultet ne radi. 

Svi diplomski radovi moraju proći postupak provjere autentičnosti putem aplikacije  https://www.pravo.unizg.hr/knjiznica/plagscan


Student potpisuje Izjavu o izvornosti koja je sastavni dio diplomskog rada.  


Izjava o izvornosti

Ja, ____________________ (ime i prezime studenta/ice) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica diplomskog rada/završnog rada (obrisati nepotrebno) te da u radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova te da se prilikom izrade rada nisam koristio/-la drugim izvorima do onih navedenih u radu.   

  
                                                                                   ____________________________
                                                                                               (potpis studenta)

 
(Vlastoručni potpis u elektronskom obliku nije obavezan, dovoljno je napisati (primjer); Hrvoje Horvat, v.r.)


Uz studenta i mentor je obvezan izvršiti provjeru autentičnosti putem aplikacije  https://www.pravo.unizg.hr/knjiznica/plagscan. Ako prema mišljenju mentora rad zadovoljava uvjete autentičnosti potvrđuje to svojim potpisom na obrascu „Zapisnik o ocjeni i obrani diplomskog rada“

 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa zakonskim odredbama pohranjuje podatke o diplomskim radovima u digitalnom obliku kroz Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji).
Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice i u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Pregled pohranjenih diplomskih i završnih radova u Repozitoriju Dabra Pravnog fakulteta u Zagrebu dostupan je studentima i djelatnicima uz prijavu putem AAI@EduHr identiteta. Trenutno su javno dostupni opis i kratak sažetak radova, a od 1. svibnja 2022. godine bit će javno dostupni svi diplomski radovi u pdf obliku.